Vår organisation

Vi är en sakkunnigorganisation med cirka 40 anställda. Utgångspunkten för vår verksamhet är att säkerställa att de fastigheter som vi äger gör det möjligt att förverkliga vår strategi och att vara den bästa samarbetspartnern på campus. De praktiska åtgärderna vid campusen förutsätter smidigt samarbete med olika intressentgrupper.

Vi satsar på att utveckla företagskulturen och arbetstagarupplevelsen har lyfts fram som en indikator på strategiutfallet. Vi följer särskilt utvecklingen av rekommendationsindexet och arbetstagarupplevelsen. Den årliga Siqni-enkäten ger information om ärenden som är viktiga för organisationen och hur de har utfallit. Att vi diskuterar viktiga frågor med såväl enskilda team och anställda som hela organisationen skapar en grund för utvecklingen och beaktandet av frågorna i vårt dagliga arbete.

Syfte

Syftet med vår verksamhet är att vara den bästa samarbetspartnern på campus. Detta syfte utmanar oss att arbeta ambitiöst på våra campusområden så att vi stöder universitetens verksamhet.

Syftet underbyggs av fyra strategiska riktlinjer:

  • ändamålsenliga campuslösningar genom samarbete
  • tydlig och högklassig kundservice
  • konkret mervärde för våra universitetskunder
  • garanterad ägarnytta

Vi uppfyller syftet med verksamheten genom att ha en regelbunden dialog om campusvisionen med våra kunder och delta i utformningen av kundens lokalstrategi med hållbara lösningar för lokalbehoven. Syftet med vår verksamhet uppfylls också när vi är partner till universiteten i hållbarhets- och ansvarsfrågor, utvecklar samarbetsrutinerna på alla nivåer tillsammans med kunderna, är lyhörda för kundernas återkoppling och önskemål samt har en kontinuerlig dialog för att utveckla oss och bli ännu bättre på kundservice.

Den aktiva dialogen med våra ägare sporrar oss att fullfölja syftet med verksamheten, dvs. att vara den bästa samarbetspartnern på campus. – Verkställande direktör Sanna Sianoja

 

Styrelsen

Den ordinarie bolagsstämman utser varje år en ordförande, vice ordförande och ledamöter till styrelsen. Till styrelsen hör minst fem och högst sju ledamöter som väljs i enlighet med bolagsordningen. Jukka Mönkkönen är styrelsens ordförande, Lauri Kajanoja vice ordförande och Mikko Ahola, Patrik Marjamaa, Marja Sarajärvi och Kalle-Antti Suominen är styrelseledamöter.

Verkställande direktör och ledningsgrupp

Verkställande direktören har hand om den löpande administrationen i bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Styrelsen utser och avsätter verkställande direktören samt övervakar dennes verksamhet. Styrelsen utser också en ställföreträdare för verkställande direktören.

Den av verkställande direktören tillsatta ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen av bolaget och i beslutsfattandet samt i verkställandet av strategin och riskhanteringen. Verkställande direktören är ordförande för ledningsgruppen.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy