10 frågor om Finlands Universitetsfastigheter Ab

Kuvassa SYKin henkilöstöä.

1. Vad är Finlands Universitetsfastigheter Ab?

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en riksomfattande fastighetsägare, som äger och utvecklar universitetsfastigheter. SYK hyr ut och bygger lokaler på tio campusorter, främst för universitetsägares och högskolors behov. I bolagets fastighetsbestånd ingår utöver detta även innehav på andra orter där till exempel forskningsstationer som används av universitet är belägna, eller platser där universitetets verksamhet har upphört och objektets har uthyrts till tredje part.

Våra campuslokaler används bl.a. av

 • Åtta ägaruniversitet, inklusive normalskolor underställda universiteten
 • Fyra yrkeshögskolor
 • Tre grundskolor
 • Tre välfärdsområden
 • Två privata daghem
 • 92 företagshyresgäster

2. Vem äger SYK?

SYK ägs av finska staten och åtta universitet. Universiteten, i storleksordning efter ägande, är:

 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr
 • Åbo universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Åbo Akademi
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Lapplands universitet

3. Varför grundades SYK?

SYK grundades år 2009 som en del av universitetsreformen. Huvudmålet med universitetsreformen var att stärka universitetens ekonomiska och administrativa autonomi. För detta ändamål grundade staten SYK och överförde till SYK de campus och byggnader som ägdes av Senaatti-kiinteistöt och hyrdes av SYK:s ägaruniversitet vid tidpunkten för grundandet. Bolagets verksamhet fokuserar på att erbjuda kostnadseffektiva lokallösningar för våra universitetsägare.

Universiteten har möjlighet att utveckla sin egen användning av utrymmen på de campus som ägs av SYK. Förändringar i universitetens användning av utrymmen har lett till att vi för objekt som ägs av SYK har slutit hyresavtal med yrkeshögskolor, städer, kommuner, sjukvårdsdistrikt och privata företag, så att helheterna blivit fleranvändarcampus. Denna närhet mellan universitetet och andra lokalanvändare på fleranvändarcampusen skapar ömsesidig nytta och stöder nya samarbetsformer.

Kuvassa SYKin henkilöstöä.
På SYK arbetar många experter inom olika områden. De ansvarar för genomförandet av det bästa möjliga campussamarbetet.

4. Vad gör SYK?

Enligt SYKs strategi syftar verksamheten till att vara den bästa campuspartnern för våra universitetsägare liksom för alla kunder som verkar i lokalerna. Vi förvaltar våra fastighetstillgångar på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt tillsammans med våra ägare. Dessutom vill vi möjliggöra utvecklingen av våra ägaruniversitet även under de kommande decennierna.

Principen för SYK:s verksamhet är att universiteten förfogar över ändamålsenliga och prisvärda lokaler som krävs för verksamheten, att fastigheternas värde bibehålls på lång sikt samt att skötseln och förvaltningen av fastigheterna är kostnadseffektiv. SYK:s verksamhet styrs av ansvar och principer för hållbar utveckling. När dessa helheter genomförs framgångsrikt kan hög kundnöjdhet uppnås och kunderna uppfattar campus som rätt plats för sin verksamhet. Attraktiva campus stödjer verksamheten vid ägaruniversitetet och framgången för alla kunder som är verksamma i lokalerna.

Vi skapar möjligheter för regional tillväxt genom att kombinera användningen av lokaler med vetenskap och forskning, näringsliv och en levande stadsmiljö.

5. Vad gör vi som jobbar på SYK?

SYK är en expertorganisation med cirka 40 anställda. Praktiska åtgärder på campus kräver ett effektivt samarbete med olika intressenter. SYK:s experter på olika orter arbetar mot gemensamma mål och inspirerar varandra att jobba vidare. I den operativa vardagen på campus ligger fokus på det platsspecifika campusteamet som består av en kundkontoansvarig, en teknisk chef och en entreprenadchef. I vardagen samverkar campusteamet med flera olika aktörer på campuset. Till intressenterna hör förutom hyresgäster bland annat även tjänsteleverantörer, användare av offentliga anläggningar, besökare och media.

Utöver dessa arbetar olika experter på SYK, exempelvis i följande roller:

 • underhållsingenjör
 • uthyrningschef
 • campusutvecklingschef
 • expert i byggteknik (VVSA) och el

Dessutom arbetar många andra experter inom andra områden på SYK och ansvarar för att målet med verksamheten – det bästa campussamarbetet – genomförs, och att SYK på bästa möjliga sätt kan betjäna alla sina kunder på de olika campusen.

6. Vad ansvarar SYK för?

I egenskap av fastighetsägare ansvarar och sörjer SYK för att byggnaderna och lokalerna är sunda och säkra, och att de motsvarar den verksamhet som avtalats med lokalens hyresgäster. Ägarens uppgift är att enligt överenskommelse ombesörja fastighetens underhåll och nödvändiga reparationer så att nivån på byggnaderna står i överensstämmelse med avtalet, och att lokalerna är lämpliga för deras användningsändamål enligt avtalet.

I fastighetsägarens ansvar ingår därför till exempel förvaltningen av den långsiktiga planen för byggnaderna, åtgärder relaterade till fastighetsskötsel, såsom årliga reparationer, uppvärmning av lokalerna, reparationer av takläckor eller rörläckor samt korrigering av inomhusluftproblem som har fastställts av myndigheterna eller på annat sätt överenskommits. I fastighetsägarens ansvarsområde ingår dessutom åtgärder relaterade till skötsel av utomhusområden såsom vinterunderhåll, halkskydd, bortförsel av sand, gräsklippning.

Kuvassa Hervannan kampuksella sijaitseva Kampusareena-rakennus.
SYK är en riksomfattande fastighetsägare. Bilden visar Kampusareena på Tammerfors-campuset Hervanta, där förutom universitetet flera andra företag är hyresgäster till SYK.

7. I stora drag, vilken är rollfördelningen mellan SYK och universitetens utrymmesorganisationer?

Rollfördelningen kan sammanfattas så att SYK i egenskap av fastighetsägare ansvarar för fastighetsförvaltningen och universiteten som användare av lokalerna ansvarar för förvaltningen av lokalerna.

Syftet med fastighetsförvaltning är att ansvara för tillgängligheten och uthyrningsbarheten för en fastighet eller del av en fastighet samt för utvecklingen och bevarandet av dess värde. Ägaren ansvarar för byggnadens fasta konstruktioner, utrustning och övriga system.

Förvaltningen av lokaler omfattar utveckling och granskning av lokalerna ur användarens och tjänsternas synvinkel. Fastighetsförvaltning omfattar styrning av tillgänglighet, beteende och lokalens funktioner samt utrymmesplanering och lokalförvaltningstjänster. Lokalförvaltningstjänster som ingår i fastighetsförvaltningen inkluderar ofta utrymmesplanering och tjänster i anknytning till möblering, städning, säkerhet och restauranger. Rollfördelningarna och ansvaren kan variera mellan olika universitet, till exempel vad gäller olika serviceenheter och utrymmesorganisationer.

8. Vad innebär ansvar för SYK?

SYK:s verksamhet styrs av ansvar och principer för hållbar utveckling. Hos oss består ansvar av tre centrala teman: ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar. De viktigaste mätarna och målen samt principerna som styr verksamheten har definierats för varje tema. De åtgärder som vidtagits rapporteras årligen enligt dessa mätare som en del av ansvarsrapporten .

Ekologiskt ansvar: Miljöansvar innebär att fastighetsinnehavet medför en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Förutom att minimera skador letar företaget ständigt efter möjligheter att skapa positiva ekologiska effekter.

Socialt ansvar: För oss innebär samhällsansvar att ta hand om människor och det omgivande samhället och byggnaderna. Som utvecklare av läro- och forskningsmiljöer bidrar vi på vårt eget sätt till att skapa ett socialt ansvarsfullt samhälle. I samarbete med våra ägaruniversitet skapar vi säkra, sunda och gynnsamma förhållanden för livslångt lärande.

Ekonomiskt ansvar: Ekonomiskt ansvar innebär att ta hand om företagets lönsamhet och ombesörja att prisvärda lokaler kan erbjudas till ägaruniversiteten. Utöver lönsam affärsverksamhet relaterar det ekonomiska ansvaret även till riskhantering och förvaltningspraxis: det är att uppnå ett gott resultat med ansvarsfulla medel. Resultat och balansräkning i enlighet med de mål som ägarna har satt upp möjliggör för sin del ansvarsfulla val.

Utöver den egna verksamheten förknippas företagets affärsverksamhet och ansvarspolicy med FN:s mål för hållbar utveckling.

9. Hur anser SYK och ägaruniversiteten att användningen av universitetsutrymmen kommer att förändras i framtiden?

Användningen av utrymme kommer säkerligen att förändras i framtiden. Just nu lever vi ett brytningsskede. Distansutbildning och -arbete, som etablerades i och med coronapandemin, skapar nya slags behov för vilka man söker nya verksamhetsmodeller och lösningar. Synergifördelar mellan olika operatörer kartläggs och man fokuserar på flerfunktionslösningar i ännu större utsträckning än tidigare. Dessa har redan länge funnits med i utrymmesplaneringen, men nu framhävs fenomenet och kombineras med faktorer i anknytning till exempelvis ansvarsfull användning av utrymmen. Vi är övertygade om man även i framtiden kommer att behöva utrymmen som möjliggör möten, innovation, arbete som kräver koncentration och studier.

I forskningsprojektet TOSI-tilat som genomfördes i fjol genom samarbete mellan SYK, Tammerfors universitets enhet för campusutveckling och fakulteten för byggd miljö, granskades arbets- och lärmiljöernas framtid ur användarnas synvinkel. I projektet kartlades på vilket sätt universitetssamhället kommer att vilja studera och arbeta i framtiden i den post-pandemiska eran.

Projektet identifierade effekterna av pandemin på arbete och studier. Pandemin antydde också vilken roll utrymmeslösningar och campus kommer att ha i framtiden: även om människor anpassade sig till den omfattande perioden av distansarbete och studier på väldigt olika sätt, avslöjade pandemin ändå något väsentligt om universitetscampusens roll i människornas upplevelse av gemenskap.

Utrymmen spelar en stor roll i både vid universitet och i andra gemenskaper genom uppbyggnaden av en gemensam identitet och upplevelsen av gemenskap. För att det ska vara meningsfullt att regelbundet arbeta i gemensamma lokaler är detta dock inte tillräckligt, utan anläggningarna ska också stödja och skapa goda ramar för arbetet; både arbete som kräver koncentration och arbete som utförs tillsammans med andra.

Deltagandet i forskningsprojektet TOSI-tilat erbjöd förstahandsinformation om ett mycket viktigt tema, och resultaten utnyttjas både i SYK:s strategiska utveckling och i utvecklingen av enskilda projekt och campus.

10. Vilka är SYKs värderingar och hur speglas de i praktiken?

Våra värderingar är de hörnstenar som företagets verksamhet bygger på. De styr inte verksamheten genom sin blotta existens, utan kräver människor, val, handlingar och rätt slags attityd som bärare.

SYKs värderingar är:

 • Ansvar för det gemensamma
 • Vi lyssnar och pratar
 • Attityden avgör

SYK har även skapat egna maskotar för varje värdering: Arvo, Otto och Anna. Arvo tar ansvar för det gemensamma, hjälper kollegor och tar emot den hjälp som erbjuds. Han slutför alltid saker och ting – efter att först ha sett till att verksamheten leder mot de gemensamma målen. Otto tar reda på saker, lyssnar och diskuterar, uppskattar olika synpunkter. Han är genuint närvarande, har ett öppet sinne, och vill veta hur vi lyckades. Anna upplever att attityden är det som avgör. Hon sätter sig själv på spel  – alltid med glädje. Mediokert är inte tillräckligt, och ”helt ok” är inte alls bra. Anna är också intresserad av hur vi klarade oss och vad vi lärde oss av detta.

Vi har skapat en arbetsmiljö där värderingar är en genuin del av vem vi är och hur vi arbetar. Maskotarna hjälper oss att tillsammans skapa en god atmosfär i vår arbetsgemenskap. Våra värderingar finns redan med i bilden under rekryteringsfasen, då vi presenterar vår verksamhet för framtida medarbetare. Arvo, Otto och Anna är med på varje anställningsintervju – i bästa fall på båda sidor om bordet.

Dessutom syns värderingarna i våra egna lokaler, men ända fram till kunden syns bilderna på våra maskotar inte. Värderingarna blir verkliga i kundens upplevelse: de kommer fram i hur väl det går att sköta ärenden med oss. Pratar vi bara eller har vi också tålamod att lyssna?

Du har kanske redan stött på våra värderingsmaskotar på möten eller vid andra tillfällen – det är vi som jobbar på SYK.


Andra bloggar

Andra bloggar

10 frågor om Finlands Universitetsfastigheter Ab

NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 (21.-23.8.2022)

Hälsningar från temadagen om säkerhet på campus – beredskap och kontinuitetshantering

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy