NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 (21.-23.8.2022)

NUAS (Nordic Association of University Administrators) är ett nordiskt nätverk vars arbetsgrupp Facilities & Environment fokuserar på att utveckla universitetscampus, lärmiljöer och arbetsmiljöer i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Teamet för kundrelationer och uthyrning vid SYK deltog i evenemanget NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 i augusti 2022. Läs nedan om vilka tankar evenemanget väckte hos teammedlemmarna.

Hybridundervisning lyftes fram som centralt tema i diskussionen om undervisningslokaler på konferensen.

Lärmiljöerna genomgår en brytningstid, särskilt till följd av pandemin. Den digitala miljön har blivit en oskiljbar del av de fysiska lokalerna. Marie Leijon (Malmö universitet) och Åse Tieva (Umeå universitet) har undersökt nya lärmiljöer i Sverige. De tog upp HyFlex-modellen där funktionella och interaktiva undervisningssituationer genomförs hybridiskt. Hybridundervisning har vanligtvis ansetts lämpa sig främst för föreläsningar. Man känner inte exakt till hur hybridundervisningen har lyckats. Enligt forskarna finns det inte ännu tillräckligt med undersökningsresultat kring effekterna av hybridundervisning.

Hybridundervisning eller distansundervisning antas inte helt åsidosätta gamla modeller för inlärning och undervisning. Inget rum är i princip bra eller dåligt och sedvanliga föreläsningssalar och auditorier har bevarat sin ställning. Ökad flexibilitet och anpassningsbarhet i lokaldisponeringen samt säkerställande av den digitala beredskapen är metoder för att effektivisera användningen av undervisningslokalerna. Trenden med mångformig undervisning lyftes fram på konferensen. Det bör finnas alternativ för olika typer av studenter och lärare.

Det behövs tillräckligt med tid och resurser för att ta i bruk nya lärmiljöer. Ändringar kräver ekonomiska satsningar och investeringar i ombyggnad och utrustning. Personalen måste avsätta arbetstid för ändringarna. Stödtjänster för systemen och undervisningen är i nyckelposition i det här sammanhanget. De som undervisar behöver få tillräcklig utbildning – och studenterna behöver handledning. En ändring medför alltid att man måsta ”lära bort” gamla normer. Pilotutrymmen där lärarna kan öva sig i och pröva på nya lokaler och system betraktades som en viktig etapp i en lyckad förändringsresa. Det är viktigt att även involvera IT-medarbetare och dem som ansvarar för undervisningstekniker i god tid i diskussionen.

Universiteten har redan i flera år pilottestat olika lärmiljöer och SYK har medverkat i en del försök. Tillsammans med ägaruniversiteten har SYK gjort det möjligt att ta fram innovativa lärmiljöer i form av DEMO-projekt. Läs mer om dessa i SYK:s demobibliotek, som finns här.

Campusens framtid i den hybrida världen – lokaler för olika ändamål

Campusens framtid i den hybrida världen förutsätter att vi förstår universitetens behov och verksamhet på en helt ny nivå. För att kunna tillgodose dessa behöv måste vi förstå hur lokaler på campus kan stöda universitetets framgång och vilken roll lokalerna har till exempel i fråga om hur starkt studenterna fäster sig vid universitetsgemenskapen. Dessutom måste vi tänka på att framtidens campus behöver lokaler som stöder studenternas behov av att kontakta sin professor även om professorn i framtiden arbetar två dagar i veckan på distans. Och att ett förtätande av campus i enlighet med de hybridbehov som råder i dag ändå måste lämna tillräckligt utrymme för framtida utvecklingsbehov.

Företagen på campus ökar allteftersom lokalerna effektiviseras. På en del av SYK:s universitetscampus har lokaler som blivit lediga hyrts ut till företag. Detta har gett fördelar för både universitetet och företagen. Även om universitetens verksamhetsmiljöer antas bli allt mångsidigare i framtiden konstaterades det att fysiska lokaler och campus fortfarande har en betydande roll. En övergripande känsla av well-being och sense of belonging har accentuerats efter corona. Dessutom kommer campusen i framtiden att driva verksamhet med ännu större ansvar för hela universitetsgemenskapens välbefinnande. Även framöver kommer mat som lockar studenter och anställda till campus att ha en stor betydelse. Ett bra campus fungerar som en oersättlig social mötesplats för spontana sammankomster.

Ökat behov av att samordna studier och arbete på campus eller på distans bereder utmaningar för universitetsfastigheternas ägare

När det gäller utveckling av arbetslokaler fäste särskilt de som ansvarar för universitetslokaler uppmärksamhet vid tomma lokaler och hyreskostnaderna för sådana. De lokalansvariga redogjorde för universitetsanställdas ökade behov att få ett eget arbetsrum för en längre tid och också för behovet att anpassa arbetet efter uppgifterna så att de kan utföras antingen på campus eller på distans.

På samma gång leder den pågående diskussionen om de underutnyttjade undervisningslokalerna och det omfattande behovet av ombyggnad till att de som äger universitetsfastigheter måste ha en särskilt djup förståelse för hur snabb förändringen är, i vilken riktning hybridmiljöerna utvecklas och hur forskningen kommer att bedrivas i framtiden. Detta gäller både undervisningslokaler och arbetslokaler. Bara på det sättet kan vi genomföra investeringar och se till att de lokaler som blir lediga vidareutvecklas.

Insikter i föränderliga behov är viktigare än någonsin för hybridcampusens framtid

Genom att sätta oss in i kundens behov kan vi tillgodose dem på så ekonomiskt och effektivt som möjligt genom att utnyttja befintliga lösningar. På det sättet kan vi rikta investeringarna bättre och värna om hållbar utveckling.

Det verkar som att studenterna även i fortsättningen behöver fysiska ramar och en gemenskap för att känna sig som universitetsstudenter: en bland andra, en medlem av forskarsamhället. Lokalerna och platserna, byggnaderna och campusområdena utgör en plattform för denna upplevelse. Denna plattform upprätthåller också en känsla av säkerhet och stöder som bäst framtida strukturer för hållbar fastighetsförvaltning och -användning, där även det sociala ansvaret tas i beaktande. Det är inte sällan man ser hur stor betydelse campus har för universitetets identitet och image.

Teamet för kundrelationer och uthyrning upplevde att konferensen var mycket givande. De mångsidiga och intressanta diskussionerna gav ett utmärkt underlag för höstens behandling av lokal- och campusstrategin, som syftar till att kartlägga planerna för campusbyggnaderna vid varje universitet på såväl kort som lång sikt.

Trevlig höst,
Elina Hulkkonen, Esko Ollikainen, Hanna Saario, Jessica Örn, Johanna Lehto, Kaisa Pitkänen och Mervi Huhtelin


Andra bloggar

Andra bloggar

10 frågor om Finlands Universitetsfastigheter Ab

NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 (21.-23.8.2022)

Hälsningar från temadagen om säkerhet på campus – beredskap och kontinuitetshantering

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy