NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 (21.-23.8.2022)

NUAS (Nordic Association of University Administrators) on pohjoismainen verkosto, jonka Facilities & Environment -ryhmä keskittyy yliopistojen kampuksen, oppimisympäristöjen ja työympäristöjen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. SYKin Asiakkuudet ja vuokraus -tiimi osallistui NUAS 2022 Facilities & Environment Conference 2022 -tapahtumaan elokuussa 2022. Lue alta, minkälaisia ajatuksia tapahtuma tiimissä herätti.

Hybridiopetus nousi konferenssissa opetustiloja koskevan keskustelun keskeiseksi teemaksi

Pandemian vauhdittamana opetusympäristöt ovat murroksessa. Digitaalisesta ympäristöstä on tullut erottamaton osa fyysisiä tiloja. Uusia oppimisympäristöjä Ruotsissa tutkineet Marie Leijon (Malmön yliopisto) ja Åse Tieva (Umeån yliopisto) nostivat esille HyFlex-mallin, jossa toteutetaan hybridisti toiminnallisia ja vuorovaikutteisia opetustilanteita. Perinteisesti hybridiopetus on nähty soveltuvan etenkin luentomaiseen opetukseen. Sitä, miten hybridissä on onnistuttu, ei tarkkaan tiedetä. Tutkijoiden mukaan hybridiopetuksen vaikutuksista oppimiseen ei ole vielä riittävästi saatavilla tutkimustuloksia.

Hybridin tai etäopetuksen ei uskota kokonaan syrjäyttävän vanhoja oppimisen ja opetuksen malleja. Mikään tila ei ole lähtökohtaisesti hyvä tai huono ja perinteisillä luentosaleilla ja auditorioilla on edelleen oma paikkansa. Opetustilojen käytön tehostamisen keinoja ovat tilojen muuntojoustavuuden parantaminen ja digivalmiuksien varmistaminen. Konferenssissa nousi esille opetuksen monimuotoistumisen trendi. Tarjolla tulee olla vaihtoehtoja erilaisille oppijoille ja opettajille.

Uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoon tarvitaan riittävästi aikaa ja resurssia. Muutokset vaativat taloudellista panostusta ja investointeja tilamuutoksiin, varusteluun sekä henkilöstön työtunteja. Avainasemassa ovat järjestelmien ja opetuksen tukipalvelut. Opetushenkilöstölle tulee olla tarjolla riittävästi koulutusta – opiskelijoiden opastusta unohtamatta. Muutos vaatii aina pois oppimista vanhoista normeista. Pilottitiloja, joissa opettajat voivat tuetusti harjoitella ja kokeilla uudenlaisten tilojen ja järjestelmien käyttöä, pidettiin tärkeänä osana onnistunutta muutosmatkaa. Myös it-väki ja opetusteknologioista vastaavat on tärkeää ottaa mukaan keskusteluun hyvissä ajoin.

Yliopistoissa on jo vuosia pilotoitu erilaisia oppimisympäristöjä, joista osassa myös SYK on ollut mukana. SYK on mahdollistanut yhteistyössä omistajayliopistojen kanssa innovatiivisia oppimistiloja DEMO-hankkeiden muodossa. SYKin demoihin voi tutustua SYKin demokirjastosta, joka löytyy täältä.

Kampusten tulevaisuus hybridimaailmassa – tiloja erilaisiin tarpeisiin

Kampusten tulevaisuus hybridimaailmassa haastaa ymmärtämään yliopistojen tarpeita ja toimintaa ihan uudella tasolla. Voidaksemme vastata näihin tarpeisiin meidän tulee oivaltaa, miten kampuksen tilat voivat tukea yliopiston menestystä ja mikä rooli tiloilla on esimerkiksi siihen, kuinka hyvin opiskelijat kiinnittyvät yliopistoyhteisöön. Lisäksi meidän tulee ymmärtää, miten tulevaisuuden kampuksilla on tilat, jotka tukevat opiskelijan tarvetta saavuttaa yhteys professoriinsa, vaikka professori olisikin tulevaisuudessa kaksi päivää viikosta etänä. Tai miten kampusten tiivistäminen tämän hetken hybriditarvetta korostavan ilmapiirin mukaisesti silti jättää tulevaisuuden tarpeille riittävästi kehitysmahdollisuuksia.

Yritykset kampuksilla lisääntyvät tilojen tehostamisen myötä. Muutamilla SYKinkin kampuksilla näkyy, että yliopistolta vapautuneita tiloja on vuokrattu yrityksille. Tästä ovat hyötyneet sekä yliopisto että yritykset. Vaikka yliopistojen toimintaympäristöjen nähtiin monimuotoistuvan tulevaisuudessa, todettiin fyysisillä tiloilla ja kampuksilla olevan edelleen merkittävä rooli. Kokonaisvaltainen well-being ja sense of belonging korostuivat koronan jälkeen. Lisäksi kampukset toimivat tulevaisuudessa entistä vastuullisemmin huolehtien koko yliopistoyhteisön hyvinvoinnista. Merkittävää osaa näyttelee jatkossakin ruoka, joka houkuttelee opiskelijoita ja työntekijöitä kampukselle. Hyvä kampus toimii korvaamattomana sosiaalisena kohtaamispaikkana ja törmäyttää ihmisiä.

Korostunut tarve sovittaa oma työnteko joko kampukselle tai etänä tapahtuvaksi luo haasteensa yliopistokiinteistöjen omistajille

Työtilojen kehityksestä huomio kiinnittyi erityisesti yliopistojen tiloista vastaavien keskusteluun tyhjistä työtiloista ja näistä yliopistolle aiheutuvista tyhjien tilojen vuokrakustannuksista. Tiloista vastaavat henkilöt kertoivat yliopiston henkilöstön korostuneesta tarpeesta saada pitää käytössään oma työhuone ja myös tarpeesta sovittaa oma työnteko tehtävän mukaan joko kampukselle tai tehtäväksi etätyönä.

Samaan aikaan käynnissä oleva keskustelu opetustilojen vajaakäytöstä ja uudentyyppisten opetustilojen laajasta muutostarpeesta johtaa siihen, että voidaksemme toteuttaa muutosinvestoinnit ja huolehtia myös vapautuvien tilojen jatkokehityksestä, tulee yliopistokiinteistöjen omistajilla olla erityisen syvällinen ymmärrys muutoksen nopeudesta sekä tarvittavien hybridiympäristöjen uusimmista kehityssuunnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta sekä opetustilojen että työtilojen alueella.

Muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen on hybridikampusten tulevaisuudessa tärkeämpää kuin koskaan aiemmin

Ymmärtämällä syvällisesti asiakkaan tarpeita pystymme ratkaisemaan ne mahdollisimman hyvin taloudellisesti ja tehokkaasti olemassa olevia ratkaisuja hyödyntäen. Näin kohdennetaan investoinnit tehokkaammin ja huolehditaan kestävästä kehityksestä.

Opiskelija tuntuu jatkossakin tarvitsevan raamit, ne fyysiset puitteet sekä yhteisön, voidakseen tuntea olevansa yliopisto-opiskelija: yksi muiden joukossa, tiedeyhteisön jäsenenä. Tilat ja paikat, rakennukset sekä kampusalueet muodostavat alustan tuolle kokemukselle ja ylläpitävät myös turvallisuuden tunnetta sekä tukevat parhaimmillaan yhteiskunnallisen vastuullisuudenkin mukaisia, perusteltuja ja kestäviä kiinteistöjen hallintaan sekä käyttöön liittyviä tulevaisuuden rakenteita. Usein on hienoa nähdä, miten iso merkitys yliopiston identiteettiin ja imagoon kampuksella on.

Asiakkuudet ja vuokraus -tiimi koki konferenssin erittäin antoisaksi. Konferenssin monipuolisuus ja mielenkiintoiset keskustelut antoi oivan sykäyksen käynnistyvän syksyn tila- ja kampusstrategiakeskusteluihin, joissa kartoitetaan yliopistoittain sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnitelmia kampusten rakennuksiin.

Hyvää syksyä toivottaen,

Elina Hulkkonen, Esko Ollikainen, Hanna Saario, Jessica Örn, Johanna Lehto, Kaisa Pitkänen ja Mervi Huhtelin


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy