Vastuullisuus SYKissä

Strategiamme mukaisen toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Tätä tarkoitusta tukevat neljä strategista linjaustamme: yhteistyöllä tarkoituksenmukaiset kampusratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, konkreettinen lisäarvo asiakasyliopistoille sekä turvattu omistajahyöty. Strategiaamme täydentää SYKin vastuullisuuspolitiikka, joka vahvistettiin yhtiön hallituksen toimesta keväällä 2022.

SYKissä vastuullisuutemme muodostuu kolmesta keskeisestä teemasta: ekologinen, sosiaalinen sekä taloudellinen vastuullisuus. Jokaiselle teemalle on määritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä toimintaa ohjaavat periaatteet. Tehtyjä toimia raportoidaan vuosittain näiden mittareiden mukaisesti osana vastuullisuusraporttiamme.

Vastuullisuuttamme ohjaa vastuullisuuspolitiikan osana olevat operatiivisen toiminnan dokumentit ja ohjeet. Vastuullisuuden johtamisesta vastaa johtoryhmä ja käytännön koordinoinnista vastuullisuusasiantuntija yhteistyössä muiden yhtiön työntekijöiden kanssa.

Huolehdimme toimitilojen lisäksi ympäristöstä sekä ihmisistä

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille ennen kaikkea huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen. Oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittäjänä annamme panoksemme sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan luomiseen. Yhteistyössä omistajayliopistojemme kanssa luomme turvalliset, terveelliset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle oppimiselle.

Haluamme myös kantaa vastuun työntekijöistämme: näemme työntekijämme yksilöinä, jotka hyväksytään omanlaisinaan ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Emme hyväksy työpaikkakiusaamista, syrjintää tai muutakaan epäasiallista käyttäytymistä. Yhtiömme panostaa kattavaan työterveyteen ja pyrimme ongelmien ennaltaehkäisevyyteen. Lisäksi haluamme vaalia hyvää työilmapiiriä, työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista sekä huomioida erilaiset elämän ja työsuhteen elinkaaren vaiheet.

Yhdessä henkilöstön kanssa uudistetut arvomme on otettu vahvasti osaksi työarkea ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Arvot ohjaavat myös SYKin päivittäisjohtamista.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille yhtiön kannattavuudesta ja omistajayliopistoille tarjottavien kohtuuhintaisten toimitilojen huolehtimista. Kannattavan liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin: se on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin. Omistajiemme asettamien tavoitteiden mukainen tulos ja tase mahdollistavat osaltaan vastuullisten valintojen tekemisen.

Raportoimme vastuullisuudesta laajasti GRI- ohjeistuksen Core-tason mukaan vuosikertomukseen integroituna. Lisäksi viestimme vastuullisuudestamme myös toimintakertomuksessa, nettisivuillamme, asiakaskirjeissä sekä yksittäisissä uutisissa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Liiketoimintamme ja vastuullisuuspolitiikkamme linkittyvät suoraan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme tunnistaneet viisi tärkeintä tavoitetta, joita pystymme ja pyrimme systemaattisesti edistämään omassa toiminnassamme.

Tavoite 4: Hyvä koulutus. SYK luo ja ylläpitää oppimisympäristöjä, joissa tilojen käyttäjänä toimivat yliopistot voivat luoda kaikille avoimia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

 

Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa. SYK kehittää toimintaansa niin, että yhtiön kiinteistöissä käytettävästä energiasta mahdollisimman suuri osa on uusiutuvaa. Tätä tavoitellaan sekä kampuksilla tehtävin ratkaisuin että alueellisessa yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa.

 

Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt. SYK on aktiivinen ja vastuullinen tekijä yliopistokaupunkien kestävässä kehittämisessä. SYK omistaa kestäviä, osallistavia ja turvallisia julkisessa käytössä olevia kiinteistöjä.

 

Tavoite 13: Ilmastotekoja. SYKin ilmastotyö on esimerkillistä ja edellä käyvää. Kattava toiminnan päästöjen selvitys, vähähiilisyystoimia ohjaava hiilineutraaliustiekartta vuoteen 2030 sekä jo käytössä oleva yhtiötason päästökompensointi ovat käytännön tekoja ilmaston hyväksi.

 

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä. SYK ottaa huomioon liiketoimintansa ekologiset vaikutukset myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Luontorikkaat yliopistokampukset ovat näkyvyyden ansiosta kokoaan suurempia.

 

Tutustu vastuullisuuspolitiikkamme tästä.

Lue tästä SYKin vastuullisuuspolitiikan liite, johon on koottu vastuullisuuspolitiikassa määriteltyjen teemojen mukaiset mittarit ja mittareiden tavoitetasot.

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme täältä.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy