Toimitusjohtajan terveiset

Kun katsoo taaksepäin vuoteen 2022, joutuu väistämättä toteamaan, että yksi poikkeuksellinen vuosi saatiin taas päätökseen. Helmikuussa Venäjän käynnistämä laiton hyökkäyssota Ukrainassa toi operatiiviseen toimintaan asioita, joita emme ole omalla työurallani joutuneet aiemmin miettimään. Väestönsuojatiloista ja niiden valmiudesta tuli osa päivittäistä arkea yhdessä vuokralaistemme kanssa. Vain joitakin vuosia aikaisemmin oli kiinteistöalalla käyty keskustelua VSS-velvoitteen poistamisesta, nyt tilojen käyttöönotto nousi keskeiseksi keskustelunaiheeksi.

Sodan vaikutukset eivät jääneet vain väestönsuojatilojen käyttöönoton varmistamiseen, vaan laajamittaisesti ryhdyttiin varautumaan mahdolliseen energiapulaan ja jopa tilanteeseen, jossa energia kampuksilta katkeaisi joksikin aikaa. Kiinteistöjen käytön kannalta vakiintuneista toiminnoista tuli yhtäkkiä niukkuushyödyke. Mahdollista energiapulaa hillitäksemme, päätimme omistajayliopistojemme kanssa yhdessä sitoutua valtakunnalliseen Astetta alemmas-kampanjaan.

Yhteiset toimenpiteet mahdollistivat omalta osaltaan sen, että ennakoituja sähköntoimitusten katkeamisia ei koskaan tullutkaan. Käynnissä oleva sota ei vaikuttanut pelkästään energiaan, vaan rakentamiskustannuksissa, tarvikkeiden toimituksissa sekä lainojen koronnousuissa nähtiin aiemmasta poikkeavia muutoksia. Näin taaksepäin katsoen on kuitenkin todettava, että onneksi näiden vaikutukset SYKkiin säilyivät maltillisina.

Olen äärimmäisen iloinen siitä, miten aktiivisen ja ammattitaitoisen SYK-tiimin kanssa olen saanut työskennellä.

Päättyneeseen vuoteen liittyy toki paljon ilonaiheitakin. Yksi niistä on ehdottomasti arkkitehtuurin Finlandia-palkinto, jonka Jyväskylän yliopiston käyttöön peruskorjattu Lähde sai lokakuussa. Itse palkinto on hieno kunnianosoitus peruskorjatulle kohteelle. Omasta näkökulmastani palkintoakin tärkeämpää on kuulla Lähteen käyttäjien positiivinen palaute tilojen toimivuudesta sekä kommentit siitä, miten tilat palvelevat yliopiston Avoimen tiedon keskusta. Yhtä positiivista palautetta saimme kuulla kesäkuussa Turussa Medisiina A-C:n avajaisissa, kun tilojen käyttäjät omissa puheenvuoroissaan kertoivat kohteen merkityksestä sekä tilojen toimivuudesta heidän toimintaansa. Koen, että SYKkinä toteutamme perustehtäväämme parhaiten silloin kun tiloissa toimivan käyttäjän palaute on edellä kuvatun kaltaista.

Kun tarkastelen SYKin liiketoiminnan toteutumista voin todeta, että haastavasta vuodesta huolimatta toteutimme tilojen vuokrauksen sekä kiinteistökohteen johtamisen operatiiviset tehtävät suunnitellun mukaisesti. Vuosittain toteutettavat tila- ja kampusstrategiakeskustelut käytiin syyskaudella ja keskusteluiden kautta pääsimme taas syventämään omistajayliopistojemme kanssa näkökulmia kampusten tulevaisuuteen ja toimintojen kehittymiseen.

Vastuullisuuden merkitys nousi SYKissä entisestään, kun hallituksemme käsitteli keväällä 2022 SYKin ensimmäisen vastuullisuuspolitiikan. Ympäristö-näkökulman rinnalle nostimme tarkasteluun myös talouden sekä sosiaalisen vastuullisuuden. Näin vastuullisuutemme kattaa kaikki kolme vastuullisuuden kirjainta E:n, S:n sekä G:n ja kaikille näille on asetettu tavoitteet sekä mittarit. Vaikka vastuullisuusnäkökulmamme laajeni, emme kuitenkaan unohtaneet hiilineutraalisuustavoitteemme toteuttamista tukevia toimenpiteitä, emmekä luonnon monimuotoisuutta edesauttavia luontotoimenpiteitä.

SYKin kolmentoista toimintavuoden aikajanan ensimmäinen omistajamuutos tapahtui, kun omistajamme päättivät, että yhtiö käyttää yhtiöjärjestyksen mukaisen toissijaisen lunastusoikeuden Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle myymiin osakkeisiin. Aktiivinen yhteistyö omistajiemme kanssa on edellytys sille, että toimintamme kehittyy omistajiemme määrittelemään suuntaan. Omassa roolissani on ollut hieno huomata miten aktiivisesti omistajamme osallistuvat yhteiseen keskusteluun ja kannustavat meitä toimimaan entistä paremmin toimintamme tarkoituksen toteuttamisessa. Lämmin kiitos omistajille toimintavuoden 2022 yhteistyöstä!

Olen äärimmäisen iloinen siitä miten aktiivisen ja ammattitaitoisen SYK-tiimin kanssa olen saanut työskennellä. Vaikka ulkopuoliset toimenpiteet ovat tuoneet työpöydillemme taas aivan uusia haasteita, ovat SYKkiläiset ottaneet tilanteen hyppysiinsä ja lähteneet toteuttamaan päivittäistä arkea kampuksilla. SYKin arvot, vastuu yhteisestä, kuuntelemme ja puhumme sekä asenne ratkaisee, ovat säilyneet toimintamme perustana. Itselleni yksi merkittävin kohokohta olivat loppuvuodesta käydyt sisäiset budjetointikeskustelut kampustiimien kanssa. Yhdessä suunnitellen saamme enemmän aikaan ja varmistamme yhteisen suunnan kampusten kehittämiseksi. Kiitos jokaiselle SYKkiläisille yhteistyöstä ja aktiivisuudesta!

Tätä kirjoittaessa kevätaurinko alkaa vähitellen paljastaa maata lumen alta ja luonto herää talven alta. Aurinko alkaa valaista aamuja ja ajatukset ovat jo kiinni vuoden 2023 tehtävissä ja toimenpiteissä.

Tampereella huhtikuussa 2023

Sanna Sianoja
toimitusjohtaja

Toimintamme tarkoitus

Olemme paras kampuskumppani

Strategiset linjauksemme

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut
Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu
Todennettava lisäarvo
Turvattu omistajahyöty

Arvot

Vastuu yhteisestä
Kuuntelemme ja puhumme
Asenne ratkaisee

11
kaupunkia
16
kampusta
1,3 milj.
m² rakennusten pinta-ala
194
rakennusta
1,4 mrd.
tasearvo
41
henkilöstö
 • Vuoden käynnistää SYKin sisäinen kick-off, jossa yhdessä läpikäydään vuoden 2022 operatiivisia sekä strategian toteutumisen varmistavia toimenpiteitä.
 • Vuoden ensimmäinen Yhteinen vuosi -tilaisuus. Yhteinen vuosi -tilaisuuksissa käydään omistajayliopistojen edustajien kanssa läpi ajankohtaisia yhteisiä asioita ja vastavuoroisesti kuullaan asiakkaiden toiveita sekä ajatuksia.
 • Venäjä käynnistää laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. SYKin omat toimenpiteet liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi käynnistyvät.
 • SYKin hallitus hyväksyy yhtiölle laaditun vastuullisuuspolitiikan sekä sen mittarit ja seurannan.
 • Turun yliopistonmäelle vuonna 2021 valmistuneelle Aurum-rakennukselle myönnetään Excellent-arvosanan BREEAM-sertifikaatti.
 • SYK luopuu kaikista tunnistamistaan Venäjä-taustaisten yhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja hankinnoista.
 • SYKillä toteutetaan organisaatiotarkennus, jonka jälkeen SYKillä on kolme eri organisaatioyksikköä sekä kokonaisuutta tukevat hallinto-, johto- ja taloustoiminnot. Varsinaiset organisaatioyksiköt ovat Asiakkuudet ja vuokraus, Rakennuttaminen sekä Kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen.
 • Granlund Manager valitaan uudeksi huoltokirjaohjelmaksi. Kampuskohtaisesti varsinainen käyttöönotto alkaa 1.1.2023.
 • SYKin uudet nettisivut julkaistaan.
 • Vuoden ensimmäinen PKK-kokonaisuus koko SYKin henkilöstölle. Koulutuksen aiheena: Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu.

 

 • SYK täyttää 13 vuotta.
 • Vastuullisuuspolitiikka ja -raportti julkaistaan. SYK kohdistaa vastuullisuustavoitteet toimenpiteisiin, joihin se voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tai joissa se voi omalla toiminnallaan muuttaa kolmannen osapuolen toimintaa.
 • Tampereen Hervannassa järjestetään Asiakkuuspäivät. Asiakkuuspäivien teemoina ovat vastuullisuuspolitiikka sekä vuokrasopimuksiin liittyvät vuokraehdot ja vastuunjakotaulukot.
 • SYK yhtiönä käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle myymiin SYKin osakkeisiin ja lunastaa 38.593 omaa osaketta, joiden osuus on 1.53 % yhtiön osakekannasta.
 • SYK myy omistusosuutensa (37 %) Oulun Linnanmaan liikuntahallista Oulun kaupungille, joka on jo aiemmin omistanut muun osuuden liikuntahallista.
 • Peruskorjauksesta valmistuneen Medisiina A-C:n avajaiset Turussa.
 • SYK-henkilöstöpäivä – SYKkivä kesänavaus – järjestetään Turussa.
 • SYKin hallitus hyväksyy päivitetyn viestintästrategian.
 • SYKin asiakkaille toteutetun haastattelututkimusten tulosten läpikäynti.
 • Päätös hiilineutraalin kaukolämmön alkuperäistakuiden hankinnan aloittamisesta osana SYKin hiilineutraalit kampukset 2030 -tavoitteen toteuttamista.
 • Demohaku käynnistyy.
 • Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston peruskorjaus valitaan ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.
 • Asiakastyytyväisyyskysely käynnistetään.
 • SYKin organisoima kampusturvallisuuspäivä järjestetään Helsingissä. SYKin ja omistajayliopistojen edustajat kokoontuvat yhdessä keskustelemaan aiheista varautuminen ja jatkuvuudenhallinta.
 • Lähde-kirjaston peruskorjaus saa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022.
 • SYK aloittaa yhdessä omistajayliopistojensa kanssa laajat energiansäästötoimenpiteet kiinteistöissään. Energiansäästötoimenpiteiden myötä SYK osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.
 • Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen peruskorjaushankkeelle myönnetään rakennusvaiheen Excellent-tason BREEAM-sertifikaatti.
 • SYK aloittaa keskitetyt väestönsuojan käyttöönottokurssit kampuksillaan.
 • Vuokrasopimus-DD -projekti saadaan päätökseen.
 • Päätetään osallistua hiilineutraalisuusviitekehykseen (Science Base Tarket Iniative).
 • Tehdään investointipäätös Vaasa Övningsskolan uudisrakennuksesta.
 • Talousjohtajaksi valitaan Ulla Sjöblom.
 • Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan SYKin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyys nousi entisestään hieman ja noin kolmannes vastaajista suosittelisi SYKkiä vuokranantajana sekä toimitilakumppanina.
 • Rauman kaupungin ja SYKin välinen kiinteistökauppa allekirjoitetaan. Kaupassa Rauma osti Seminaarinmäen alueen koilliskulmassa sijaitsevat hallintorakennuksen, Artikan ja Pajan rakennukset ja niiden määräalat. Lisäksi kaupunki osti Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauksen liike- ja asuinkerrostalotontin.
 • SYKkiläiset hiljentyvät nauttiman joulun ajasta. Koko SYKin henkilöstö saa joululahjaksi kaksi palkallista vapaapäivää, jotka vietetään joulun pyhien aikaan perjantaina aatonaattona 23.12. sekä tapaninpäivän jälkeisenä tiistaina 27.12.
 • Tammikuu
  • Vuoden käynnistää SYKin sisäinen kick-off, jossa yhdessä läpikäydään vuoden 2022 operatiivisia sekä strategian toteutumisen varmistavia toimenpiteitä.
 • Helmikuu
  • Vuoden ensimmäinen Yhteinen vuosi -tilaisuus. Yhteinen vuosi -tilaisuuksissa käydään omistajayliopistojen edustajien kanssa läpi ajankohtaisia yhteisiä asioita ja vastavuoroisesti kuullaan asiakkaiden toiveita sekä ajatuksia.
  • Venäjä käynnistää laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. SYKin omat toimenpiteet liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi käynnistyvät.
 • Maaliskuu
  • SYKin hallitus hyväksyy yhtiölle laaditun vastuullisuuspolitiikan sekä sen mittarit ja seurannan.
  • Turun yliopistonmäelle vuonna 2021 valmistuneelle Aurum-rakennukselle myönnetään Excellent-arvosanan BREEAM-sertifikaatti.
  • SYK luopuu kaikista tunnistamistaan Venäjä-taustaisten yhtiöiden kanssa tehdyistä sopimuksista ja hankinnoista.
  • SYKillä toteutetaan organisaatiotarkennus, jonka jälkeen SYKillä on kolme eri organisaatioyksikköä sekä kokonaisuutta tukevat hallinto-, johto- ja taloustoiminnot. Varsinaiset organisaatioyksiköt ovat Asiakkuudet ja vuokraus, Rakennuttaminen sekä Kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen.
 • Huhtikuu
  • Granlund Manager valitaan uudeksi huoltokirjaohjelmaksi. Kampuskohtaisesti varsinainen käyttöönotto alkaa 1.1.2023.
  • SYKin uudet nettisivut julkaistaan.
  • Vuoden ensimmäinen PKK-kokonaisuus koko SYKin henkilöstölle. Koulutuksen aiheena: Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu.

   

 • Toukokuu
  • SYK täyttää 13 vuotta.
  • Vastuullisuuspolitiikka ja -raportti julkaistaan. SYK kohdistaa vastuullisuustavoitteet toimenpiteisiin, joihin se voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tai joissa se voi omalla toiminnallaan muuttaa kolmannen osapuolen toimintaa.
  • Tampereen Hervannassa järjestetään Asiakkuuspäivät. Asiakkuuspäivien teemoina ovat vastuullisuuspolitiikka sekä vuokrasopimuksiin liittyvät vuokraehdot ja vastuunjakotaulukot.
 • Kesäkuu
  • SYK yhtiönä käyttää yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle myymiin SYKin osakkeisiin ja lunastaa 38.593 omaa osaketta, joiden osuus on 1.53 % yhtiön osakekannasta.
  • SYK myy omistusosuutensa (37 %) Oulun Linnanmaan liikuntahallista Oulun kaupungille, joka on jo aiemmin omistanut muun osuuden liikuntahallista.
  • Peruskorjauksesta valmistuneen Medisiina A-C:n avajaiset Turussa.
  • SYK-henkilöstöpäivä – SYKkivä kesänavaus – järjestetään Turussa.
  • SYKin hallitus hyväksyy päivitetyn viestintästrategian.
 • Heinäkuu
  • SYKin asiakkaille toteutetun haastattelututkimusten tulosten läpikäynti.
 • Elokuu
  • Päätös hiilineutraalin kaukolämmön alkuperäistakuiden hankinnan aloittamisesta osana SYKin hiilineutraalit kampukset 2030 -tavoitteen toteuttamista.
  • Demohaku käynnistyy.
  • Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjaston peruskorjaus valitaan ehdolle Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.
  • Asiakastyytyväisyyskysely käynnistetään.
 • Syyskuu
  • SYKin organisoima kampusturvallisuuspäivä järjestetään Helsingissä. SYKin ja omistajayliopistojen edustajat kokoontuvat yhdessä keskustelemaan aiheista varautuminen ja jatkuvuudenhallinta.
 • Lokakuu
  • Lähde-kirjaston peruskorjaus saa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2022.
  • SYK aloittaa yhdessä omistajayliopistojensa kanssa laajat energiansäästötoimenpiteet kiinteistöissään. Energiansäästötoimenpiteiden myötä SYK osallistuu valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan.
 • Marraskuu
  • Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteen peruskorjaushankkeelle myönnetään rakennusvaiheen Excellent-tason BREEAM-sertifikaatti.
  • SYK aloittaa keskitetyt väestönsuojan käyttöönottokurssit kampuksillaan.
 • Joulukuu
  • Vuokrasopimus-DD -projekti saadaan päätökseen.
  • Päätetään osallistua hiilineutraalisuusviitekehykseen (Science Base Tarket Iniative).
  • Tehdään investointipäätös Vaasa Övningsskolan uudisrakennuksesta.
  • Talousjohtajaksi valitaan Ulla Sjöblom.
  • Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan SYKin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyys nousi entisestään hieman ja noin kolmannes vastaajista suosittelisi SYKkiä vuokranantajana sekä toimitilakumppanina.
  • Rauman kaupungin ja SYKin välinen kiinteistökauppa allekirjoitetaan. Kaupassa Rauma osti Seminaarinmäen alueen koilliskulmassa sijaitsevat hallintorakennuksen, Artikan ja Pajan rakennukset ja niiden määräalat. Lisäksi kaupunki osti Satamakadun ja Seminaarinkadun kulmauksen liike- ja asuinkerrostalotontin.
  • SYKkiläiset hiljentyvät nauttiman joulun ajasta. Koko SYKin henkilöstö saa joululahjaksi kaksi palkallista vapaapäivää, jotka vietetään joulun pyhien aikaan perjantaina aatonaattona 23.12. sekä tapaninpäivän jälkeisenä tiistaina 27.12.

Tunnusluvut milj. €

Asiakkuudet ja vuokraus

Asiakkuudet ja vuokraus -yksikön fokus oli käydä läpi sopimustilannetta ja tarkastella erityisesti sopimusmaturiteetteja yhdessä vuokralaisten kanssa. Yhteensä 9 000 m2 edestä sovittiinkin vähintään kolmen vuoden sopimuspidennyksestä nykyisiin yliopistojen vuokrasopimuksiin.

Turussa sijaitsevien Medisiina A-, B- ja C-rakennusten peruskorjaus valmistui vuoden 2022 alussa. Kesällä pidetyissä avajaisissa korostui tilankäyttäjien korkea tyytyväisyys lopputulokseen vaiheittain toteutetun haastavan peruskorjaushankkeen jälkeen. Tilat olivat osittaisessa käytössä koko hankkeen ajan, mikä aiheutti luonnollisesti haasteita sekä tilankäyttäjille että itse hankkeelle. Näin kuitenkin vältettiin käyttäjien väistötilatarve ja toimintaa kyettiin harjoittamaan myös peruskorjauksen aikana hyvällä yhteistyöllä hankeorganisaation kanssa.

 

– Toimintavuotta kuvasti se, että vielä ollaan suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa sen osalta, millaiseksi tilankäyttö kampuksilla tulevaisuudessa muotoutuu. Vaikka vuoden aikana palattiinkin läsnäopetukseen ja -työntekoon, tulevaisuuden malleja edelleen muodostetaan, kertoo SYKin asiakkuuksien ja vuokrauksen johtaja Jessica Örn.

Vuoden 2022 aikana valmistui SYKin vuokrasopimussalkkua koskenut kokonaisvaltainen läpikäynti (DD-projekti). Vuokrasopimusten läpikäynnin havainnot käytiin syksyllä läpi vuokralaisten kanssa. Todennetut vuokrasopimuksiin liittyvät virheet ja puutteet korjattiin kaikkien poikkeamien osalta. Projektin myötä yhtenäistettiin SYKin vuokrasopimusten laatimis- ja kirjaamisperiaatteita.

Muut asiakkuudet

Yritysasiakkaiden kanssa solmittiin yhteensä 2 500 m2 kohdistuvia, vähintään kahden vuoden pidennyksiä voimassa oleviin vuokrasopimuksiin.

Uudisvuokrausta toteutettiin mm. Joensuussa, kun Photonics Center Oy:lle vuokrattiin tiloja lähes 250 m2 edestä, ja Jyväskylässä, kun Seminaarinmäellä sijaitsevasta liikuntarakennuksesta vuokrattiin tiloja 570 m2 Jyväskylän Boulderpaja Oy:lle.

Vuoden 2022 aikana tilavuokraus aktivoitui jonkin verran pandemiavuosien jälkeen ja erityisesti Tampereella oli kysyntää Hervannan Kampusareenan tiloihin. Yhtiön suurin vajaakäyttöaste on Lappeenrannassa, jossa aktiivisen uudisvuokrauksen tukena toteutettiin muun muassa markkinointikampanja.

– Kampanja vahvisti SYKin tunnettuutta tilatarjoajana, mutta varsinaiset toteutuneet tilavuokraukset jäivät maltillisiksi, toteaa Örn.

Asiakastyytyväisyys

Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan SYKin asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyys nousi entisestään hieman ja noin kolmannes vastaajista suosittelisi SYKkiä vuokranantajana sekä toimitilakumppanina.

– Asiakastyytyväisyys on meille ehdottoman tärkeä toiminnan onnistumisen mittari. Strategiaammekin olemme määrittäneet yhdeksi tavoitteeksemme selkeän ja laadukkaan asiakaspalvelun. Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta pääsemme sekä arvioimaan onnistumistamme että suunnittelemaan kehitystoimenpiteitä, toteaa Örn.

Kyselyssä vuokralaisina toimivilta asiakkailta selvitettiin:

 • Suositteluhalukkuutta Suomen Yliopistokiinteistöihin vuokranantajana.
 • Tyytyväisyyttä tiloihin, vuokrasuhteeseen, SYKin asiakaspalveluun sekä kiinteistön ylläpitopalveluihin.
 • Tyytyväisyyttä rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttäjälähtöisiin muutostöihin.
 • Tyytyväisyyttä ja odotuksia SYKin toiminnan vastuullisuudesta.
 • Näkemyksiä strategisten / taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

Keskeiset arvosanat kyselystä

Puhelinhaastatteluin toteutettu kysely toteutettiin elo-lokakuussa. Kyselyn toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 181 kpl, vastausprosentti oli 61. Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia oli yliopistovastaajia, 31 prosenttia yritysvastaajia ja 10 prosenttia julkisyhteisövastaajia. Vastaajien alueet jakautuivat seuraavasti: Pirkanmaa ja Kanta-Häme 28 prosenttia, Pohjois-Suomi 22 prosenttia, Keski-Suomi 19 prosenttia, Itä-Suomi 17 prosenttia ja Länsi-Suomi 14 prosenttia. Asiakastyytyväisyyttä kyselyssä mitattiin asteikolla 1–5.

Kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen

SYKin tehtävänä on mahdollistaa yhtiön osakkeenomistajina toimiville yliopistoille toimivat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut. Kiinteistöstrategian mukaisesti SYKin kiinteistöomaisuus on jaettu neljään kategoriaan; pidä, uudelleenvuokraa, kehitä ja järjestele.  Tämä kategorisointi ohjaa kohdekohtaisia toimenpiteitä.

Kiinteistökohteen johtaminen vastaa rakennusten suunnitelmallisesta ja vastuullisesta ylläpidosta yhtiön kiinteistöstrategian mukaan varmistaen kohteiden turvallisen ja terveellisen käytön.

– Strategiamme mukaan kehitämme kiinteistöomaisuuttamme resurssiviisaasti ja vastuullisesti konvertoimalla sitä vastaamaan asiakkaittemme tulevia tarpeita, kertoo SYKin kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaava Aki Havia.

Kiinteistöomaisuuden kehitys

Vuoden 2022 aikana SYK myi omistusosuutensa (37 %) Linnanmaan liikuntahallista Oulussa Oulun kaupungille, joka on jo aiemmin omistanut muun osuuden rakennuksesta sekä tontin. Toisessa vuoden 2022 aikana toteutuneessa kaupassa SYK myi Rauman kaupungille kaksi määräalaa Rauman Seminaarinmäeltä, kun asemakaava valmistui.

Kampusten kehittämistä tukevia asemakaavoitushankkeita oli vuonna 2022 käynnissä Tampereella Hervannassa, Oulussa Maunonkadulla ja Jyväskylän Seminaarinmäellä.

Ylläpidossa korostuivat turvallisuus- ja varautumistoimenpiteet

Varmistaakseen kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen, käynnistyi toimintavuoden 2022 aikana PTS-toimintamallin uudistaminen ja ylläpidon laadunvarmennukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Varautuminen nousi kampusturvallisuustyön keskeiseksi teemaksi. Väestösuojatilat kartoitettiin laajamittaisesti ja sekä SYKin että omistajayliopistojen väestösuojavastuullisille tarkoitetut väestösuojahoitajien koulutukset käynnistettiin.

Energiakriisiin SYK varautui yhdessä omistajayliopistojensa kanssa liittymällä Astetta alemmas -kampanjaan, jonka myötä suoritettiin laajamittaisesti energiasäästötoimia eri kampuksilla. Energiankustannukset nousivat kuitenkin edellisvuodesta, sillä tilojen käyttö on palannut lähemmäs koronapandemiaa edeltäneitä vuosia, joka osaltaan nosti kulutuksia lähemmäs koronaa edeltänyttä aikaa.

Koronapandemian myötä SYK teki jo kattavaa turvallisuuteen liittyvää varautumistyötä ja ennakoi pandemian mukanaan tuomia riskejä sekä niiden hallintaa. Venäjän aloittama hyökkäys Ukrainaan muutti yleistä turvallisuustilannetta tuoden esille uusia riskejä sekä nosti mm. turvallisuus- ja varautumistoimenpiteet jälleen esille.

SYKin ylläpitopäällikkö Ville Kauton mukaan turvallisuus- ja varautumistoimenpiteet on täytynyt huomioida entistä tarkemmin myös SYKin omistamilla kampuksilla.

– Kiinteistöomistajana meillä on muun muassa vastuu huolehtia, että kiinteistöissämme olevat väestönsuojatilat ja poistumistiet ovat turvallisesti käytettävissä sekä varmistaa, että muut kiinteistöjen tekniset asiat ovat asianmukaisessa kunnossa, Kautto kertoo.

 

Ylläpidon kuluja seurattiin toimintavuoden aikana aktiivisesti

Ylläpidon palvelutuottajien kilpailutuksia jatkettiin suunnitelmallisesti. Kiinteistöhuollon uudet sopimukset laadittiin Hämeenlinnaan ja Vaasaan. Lisäksi kilpailutuksessa olivat mm. hissihuollon sopimukset.

Ylläpidon kustannustehokkuuden osalta tehtiin vuoden 2022 aikana benchmarkkausta, missä verrattiin toteutuneita kustannuksia ja kustannusrakennetta eri kampusten ja rakennusten välillä sekä kustannustasoa ja -rakennetta yleisemmin Suomessa. Benchmarkkauksella tunnistettiin keskeisiä kehitettäviä toimia ja parhaita käytänteitä, minkä pohjalta koko SYKin ylläpidon toimintaa kehitettiin.

– Parhaiden käytänteiden jalkautus jatkuu vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on kehittää toimintaa poikkileikkaavasti SYKin kaikkien toimintojen kanssa niin, että kustannustehokkuudessa huomioidaan elinkaarinäkökulmat, kertoo Kautto.

Investoinnit

Toimintavuoden 2022 päättyessä yhtiöllä oli investointihankkeita valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 200 kpl (201 milj. euroa) ja investointivaiheessa 37 kpl (9,4 milj. euroa). Investointien toteuma oli toimintavuonna yhteensä 33,8 milj. euroa. Investointihankkeet toteutuivat n. 12 milj. euroa budjetoitua pienempänä. Merkittävimmät syyt suunnitellun selvälle alittumiselle olivat useiden investointihankkeiden siirtyminen eteenpäin sekä käynnissä olevien investointihankkeiden vuosikohtaisen kassavirran jaksottamisen muutokset.

Vuoden 2022 aikana valmistuneita merkittävimpiä hankkeita olivat Turun Medisiina A-C peruskorjaus, Turun Arcanumin peruskorjaus ja Tampereen Rakennustalon L-siiven peruskorjaus sekä Hämeenlinnan Seminaarin koulun D-osan peruskorjaus.

Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys SYKin uudis- ja korjausrakentamiseen oli kasvanut entisestään keskiarvon ollessa 4, kun tulosten keskiarvo vuonna 2021 oli 3,8.

– Uudis- ja korjausrakennushankkeiden tyytyväisyyden nousu on hieno osoitus siitä, että meidän hankeprosessejamme koskevat kehitystoimenpiteet tukevat hankkeiden onnistumista myös asiakkaan näkökulmasta, kertoo SYKin rakennuttamisen johtaja Taro Malinen.

Käynnissä olevia merkittävimpiä hankkeita ovat Hämeenlinnan Seminaarin koulun B-osan peruskorjaus sekä Jyväskylän Ylistönrinteen Nanosciencen tilamuutokset.

Toimintavuoden päättyessä suunnitteluvaiheessa olivat mm. Jyväskylän Ylistönrinteen Ambiotican tilamuutokset, Tampereen Sähkötalo Research hub -uudisrakennus ja peruskorjaus, sekä Vaasan lukion uudisrakennushanke.

Vastuullisuus

SYKin vastuullisuuden teemat:

Ekologinen vastuullisuus

 • ilmastonmuutoksen torjunta
 • luonnon monimuotoisuus
 • resurssiviisaus

Sosiaalinen vastuullisuus

 • turvalliset ja terveelliset tilat
 • yhteiskuntavastuu
 • sidosryhmien tyytyväisyys
 • vastuullinen työnantaja

Taloudellinen vastuu

 • vastuulliset hankinnat
 • kustannustehokkuus
 • vastuullinen rahoitus

Kerromme vastuullisuudestamme laajemmin vastuullisuusraportissamme. Tutustu vuoden 2022 vastuullisuusraporttiimme täältä.

Henkilöstö

SYKillä toteutettiin 1.3.2022 alkaen organisaatiotarkennus, jonka tavoitteena oli toteuttaa strategiaa tukevaa kiinteistön omistamista varmistamalla asiakkaiden tyytyväisyys, toteuttamalla kiinteistökohteiden johtamista strategian ja vuokrasopimusten mukaisena sekä tuoda entisestään kustannustehokkuutta hankkeisiin. Organisaatiotarkennuksella haluttiin myös täsmentää määritelmiä ja maaliskuun alusta lähtien yhtiö on koostunut kolmesta eri organisaatioyksiköstä sekä kokonaisuutta tukevista hallinto-, johto- ja taloustoiminnoista. Varsinaiset organisaatioyksiköt ovat Asiakkuudet ja vuokraus, Rakennuttaminen sekä Kiinteistöomaisuuden kehitys ja kiinteistökohteen johtaminen.

Vuonna 2022 SYKin henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7 % ja yhtiö työllisti keskimäärin 41 ammattilaista kahdeksalla eri paikkakunnalla – Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Joensuussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta ja henkilöstöstä naisia oli 39 % ja miehiä 61 %. Täysin uusia rooleja yhtiössä vuonna 2022 perustettiin kolme: talousjohtaja, ylläpitoinsinööri sekä rakennuttajainsinööri.

Toimintavuoden aikana henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus olivat yhtiössä etusijalla ja nämäkin otettiin huomioon, kun SYKin monipaikkaisen työn käytänteet päivitettiin. Vuonna 2022 myös SYKin terveyspalveluiden kokonaisuutta parannettiin entisestään, kun käyttöön otettiin koko henkilöstön kattava sairaskuluvakuutus tukemaan työterveyden palveluita.

Johtamisen polku yhtenäisti esihenkilöiden toimintatapoja.

Osana yhtiön menestymistä nähdään myös johtamisen kehittäminen ja vuonna 2022 käynnistettiin esihenkilöiden ”Johtamisen polku”, joka tähtää erinomaiseen ja tasa-arvoiseen johtamispalveluun. Myös koko henkilöstölle suunnattua omaa kiinteistöalan koulutusta, Paras kampuskumppani, jatkettiin vuonna 2022 teemalla asiakkuuden hoitaminen. Kiinteä osa jatkuvaa kehittämistä on myös kehittymisenkeskustelut, joita yhtiössä käydään kaikkien kanssa neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2022 keskusteluihin osallistui 100 % henkilöstöstä.

– SYKissä haluamme panostaa erinomaiseen ja tasalaatuiseen johtamispalveluun. Haluamme kehittää hyvän esihenkilötyön toteutumista ja miettiä siihen liittyviä asioita aidosti yhdessä SYKin esihenkilöiden kesken. Johtamisen polku on ollut hyvä tapa yhtenäistää SYKin esihenkilöiden toimintatapoja, kertoo HR- ja hallintopäällikkö Liisa Lindström-Varis.

Strategiakaudelle valittu työntekijäkokemuskysely Siqni toteutettiin vuonna 2022 aikaisempien vuosien mukaisesti sekä keväällä, että syksyllä. Siqni-kyselyssä otetaan selvää työntekijöille merkityksellisistä asioista ja niiden toteutumisesta. Yksi strategiakauden mittareista on Liekki-indeksi, jonka toteuman kautta tarkastellaan sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista. Liekki-indeksi saadaan Siqni-kyselyn toteutumien perusteella ja arvioidaan asteikolla 0–100 %. Yhtiön Leikki-indeksi syksyllä 2022 oli 83, joka oli hieno parannus vuoden takaiseen 76 arvoon.

Siqni-kyselystä saadaan myös Siqni-indeksi, joka muodostuu työpaikan suosittelu eNPS:stä ja Liekki-indeksistä. Kun Siqni-indeksi ylittää 80, yritys ansaitsee Future Workplaces -sertifikaatin, joka kertoo tutkitusti kovatasoisesta työntekijäkokemuksesta. Vuonna 2022 SYKin eNPS oli 44 ja tämän myötä Siqni-indeksi oli 83, mikä oikeutetusti toi Future Workplaces -sertifikaatin SYKille.

Hallinto ja johtaminen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakassopimusta, yhtiöjärjestystä sekä osakeyhtiölakia (624/2006). Tämän lisäksi yhtiöllä on hallinnointikoodi (Corporate Governance).

SYKin omistavat Suomen valtio ja kahdeksan yliopistoa. Omistavat yliopistot omistuksen mukaisessa suuruusjärjestyksessä ovat Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Turun Yliopisto, Oulun Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Jyväskylän Yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT sekä Lapin Yliopisto. SYKin omistuksessa tapahtui kesäkuussa muutos, kun yhtiö käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja lunasti 38.593 omaa osakettaan. Yhtiön toimistot sijaitsevat Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa, Rovaniemellä ja Lappeenrannassa.

Yhtiökokous

SYKissä ylintä päätösvaltaa käyttävät omistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.6.2022 hybridikokouksena Tampereelta käsin. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 16.6.2022 etäyhteyksin Tampereelta käsin.

 

Hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin seuraavat henkilöt jatkamaan hallituksessa: puheenjohtaja Jukka Mönkkönen, varapuheenjohtaja Lauri Kajanoja sekä jäsenet Patrik Marjamaa ja Pekka Riuttanen. Uusina edustajina hallitukseen valittiin Mikko Ahola sekä Kalle-Antti Suominen.

Kuvassa hallituksen jäsenet vasemmalta oikealla: Patrik Marjamaa, Kalle-Antti Suominen, Mikko Ahola, Jukka Mönkkönen, Lauri Kajanoja sekä Pekka Riuttanen.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet vuonna 2022 olivat toimitusjohtaja Sanna Sianoja, kiinteistöomaisuuden kehityksestä ja kiinteistökohteen johtamisesta vastaava Aki Havia, asiakkuuksien ja vuokrauksen johtaja Jessica Örn sekä rakennuttamisen johtaja Taro Malinen.

Toimitusjohtajan asettama johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa sekä strategian ja riskienhallinnan toimeenpanossa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Kuvassa vuoden 2022 johtoryhmä: edessä vasemmalla Sanna Sianoja ja oikealla Taro Malinen sekä takana vasemmalla Aki Havia ja oikealla Jessica Örn.

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy