5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Uusi strategia kaudelle 2024–2026 vahvistettiin tammikuussa pidetyssä SYKin hallituksen kokouksessa. Nyt uusi strategia on ollut jo tovin toiminnassa ja on aika käydä hieman läpi kysymyksiä, joita olemme uuteen strategiaan liittyen saaneet. Tässä tekstissä avaamme strategiaamme viiden kysymyksen kautta. 

Mitä tarkoittaa ”paras kampuskumppanuus”?

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Tämä tarkoitus haastaa yhtiötä toimimaan kunnianhimoisesti eri kampusalueilla osakasyliopistojen toimintaa tukien. SYK toteuttaa toiminnan tarkoituksen käymällä asiakkaiden kanssa säännöllistä vuoropuhelua yhteisestä kampusvisiosta sekä tuomalla erilaisia näkökulmia ja kestäviä ratkaisuja, kun yliopisto määrittelee omaa tilastrategiaansa.

Lisäksi toiminnan tarkoitus toteutuu mm. SYKin toimiessa yliopistojen kumppanina kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä tehtävissä, kehittäessä yhteistyökäytäntöjä asiakkaidensa kanssa, kuuntelemalla asiakkaidensa palautteita ja toiveita sekä käymällä jatkuvaa vuoropuhelua kehittyäkseen paremmaksi asiakaspalvelussa.

Miten uusi strategia eroaa edeltäjästään?

SYK kävi läpi edellisen strategiakauden päättymisvuoden ajan osakasyliopistojen ja heidän tiloistaan vastaavien henkilöiden, SYKin hallituksen sekä henkilöstön kesken aktiivista strategiakeskustelua. Prosessin aikana tunnistettiin yhdessä SYKin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä mietittiin, millä tavalla yhtiön strategian tulee näihin muutoksiin vastata. Keskusteluiden osana yhtiö sai arvokasta palautetta mm. osakasyliopistoiltaan siitä, mikä edellisessä strategiassa on onnistunut ja minkälaisia odotuksia heillä on SYKin tulevaan, nyt voimassa olevaan strategiaan liittyen. Nykyinen strategia on strategian täydennys peilaten palautteisiin, joita yhtiö on edellisen strategiakauden aikana saanut.

Uudella strategiakaudella toiminnan tarkoitusta tukevat päivitetyt strategiset linjaukset:

  • Yhteistyöllä tarkoituksenmukaiset kampusratkaisut
  • Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu
  • Konkreettinen lisäarvo asiakasyliopistoille
  • Turvattu omistajahyöty

Lisäksi toiminnan perustana ovat yhtiön arvot, jotka nyt käynnistyvällä strategiakaudella säilyvät ennallaan:

  • Vastuu yhteisestä
  • Kuuntelemme ja puhumme
  • Asenne ratkaisee

Mikä on osakasyliopistojen rooli strategian mahdollistamisessa?

Toiminnan tarkoitus saavutetaan vain SYKin ja osakasyliopistojen avoimella ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä, johon strategia antaa tukevan pohjan.

Strategian toteuttamisen lähtökohtana on, että SYK yhdessä kunkin osakasyliopiston kanssa rakentaa yhteistä kuvaa kunkin kampuksen tulevaisuudesta. Tämä konkretisoituu toimenpiteiksi, joita yhdessä viedään eteenpäin. Kiinteistöt ovat paikkaan sidottuja ja ratkaisut tehdään kymmeniksi vuosiksi, joten suunnitelmallisuus ja yhteinen maali ovat tässä keskeisessä roolissa. Yhteistä näkemystä osakasyliopistojen kanssa SYK on jo edellisen strategiakauden aikana ylläpitänyt mm. vuosittain pidetyissä tila- ja kampusstrategiakeskusteluissa.

Yhteiset tila- ja kampusstrategiakeskustelut ovat luoneet suuntaa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tunnistetaan kuitenkin, että mitä pidemmälle tulevaan tarkastelu ulottuu, sitä enemmän epävarmuuksia tulee. Tästä johtuen keskustelut ovat jatkuva prosessi antamaan yhteisestä suuntaa, jota kohti mennään. SYKin tehtävänä on toteuttaa ratkaisuja, jotka antavat yliopistoille kehitysmahdollisuuksia myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Mikä rooli SYKin henkilöstöllä on strategian toteuttamisessa?

Käytännön toimenpiteet kampuksilla edellyttävät toimivaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. SYKin asiantuntijat eri paikkakunnilla työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen ja inspiroivat toisiaan eteenpäin. Kampuksen operatiivisessa arjessa keskiössä on paikkakuntakohtainen kampustiimi, joka koostuu asiakkuuspäälliköstä, teknisestä managerista sekä rakennuttajapäälliköstä. Päivittäisessä arjessa kampustiimi on tekemisissä useiden eri toimijoiden kanssa kampuksilla.

Lisäksi SYKissä työskentelee monia muita oman alansa asiantuntijoita, jotka vastaavat siitä, että toiminnan tarkoitus – paras kampuskumppanuus – toteutuu, ja että SYK pystyy parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan kaikkia asiakkaitaan eri kampuksilla. Strategian toteuttamisen keskiössä ovat päivittäiset operatiiviset tehtävät ja SYKkiläiset ovatkin täten merkittävässä asemassa, jotta strategiset linjaukset täyttyvät.

Työntekijöiden työntekijäkokemus, hyvinvointi ja motivaatio ovat myös tärkeitä tekijöitä. Ilman näitä SYK ei pystyisi olemaan paras kampuskumppani asiakkailleen. SYK on halunnut syventyä tarkemmin henkilöstön työntekijäkokemukseen, ja tässä tärkeänä työkaluna on ollut Siqni-kysely. Kahtena viime vuotena yhtiölle on myönnetty kyselyn tulosten perusteella Future Workplaces -sertifikaatti. Sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Miten turvattu omistajahyöty toteutuu?

Turvattuun omistajahyötyyn liittyvät keskeisesti yliopistokäytöstä vapautuvat tilat ja niille toteutettavat ratkaisut. Yliopistokäytöstä vapautuneiden rakennusten kohdalla yhtiön strategiaa tukevia ratkaisuja edistetään mm. löytämällä rakennuksille muita käyttäjiä. Parhaimmillaan tämä tarkoittaa ratkaisuja, joissa kampuksille sijoittuvat uudet toimijat toimivat yhteistyössä yliopiston kanssa. Joissain tapauksissa ratkaisu voi olla yliopistokäytöstä vapautuneen kohteen myynti muulle toimijalle. Tällöin mahdollistetaan myös kiertotalouden periaatteiden toteutuminen mm. jatkamalla rakennusten elinkaarta muissa käyttötarkoituksissa.

Lue aiheesta lisää:


Muut blogit

Muut blogit

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

Digitaalinen ekosysteemi – demohankkeen avulla kohti vuorovaikutteista pedagogiikkaa

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy