Ändamålsenliga lokaler i Medisiina A-C efter den grundliga renoveringen

Medisiina A, B och C hör till de byggda kulturmiljöerna av riksintresse. En grundlig renovering av byggnaderna inleddes i början av 2019. Projektet överläts till beställarna i början av 2022 och invigningen av byggnaderna hölls i juni.

Tydligare funktionell indelning av lokalerna

Liksom Medisiina D, som stod klar 2018, är även A, B och C flerfunktionsbyggnader med lokaler för medicinsk undervisning, forskning och diagnostik. Lokalerna erbjuder studenterna helt nya lärmiljöer och naturliga mötesplatser. I samma lokaler arbetar också andra lokala aktörer och viktiga samarbetspartner.

I Medisiina A, som blev klar år 1948, och i Medisiina B och C, som blev klara på 1950-talet, hade man under årtiondenas gång gjort reparationer av olika slag, men för några år sedan ansåg ägaren Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) att det var dags för en grundlig renovering.

I och med den nya byggnaden Medisiina D kunde medicinska fakulteten koncentrera största delen av sin verksamhet, och de gamla lokalerna i A-, B- och C-byggnaderna var inte längre ändamålsenliga.

Den största ombyggnaden gjordes i A-byggnaden, där man även renoverade fasaden och bytte ut fönstren. I B- och C-byggnaderna hade fönstren bytts ut redan tidigare, så där räckte det med att täta fogarna mellan väggarna och fönstren. I Medisiina A öppnades och putsades mellanbjälklagen. Eftersom C-byggnaden var i användningen hela tiden genomfördes den grundliga renoveringen en våning i taget.

Byggnaderna sattes i ett skick som motsvarar dagens krav även tekniskt sett eftersom fastighetstekniken nu företräder nivån på modernt sjukhusbyggande. Förnyelsen av fastighetstekniken syftade till att skapa rätt förhållanden i lokaler som används för olika ändamål och att installera så energieffektiva lösningar som möjligt. Ventilationen förbättrades bland annat genom att montera fler ventilationskanaler, då särskilda krav ställs på forsknings- och laboratorielokaler.

Målet med den grundliga renoveringen var att förtydliga den funktionella indelningen av lokalerna. I A-byggnaden byggdes bland annat kontorslokaler och i B-byggnaden lokaler för ändamål inom befolkningsundersökning och vårdvetenskap. I C-byggnaden renoverades främst undervisnings-, kontors- och laboratorielokalerna.

Foto: Tiina Haarala / Åbo universitet

Byggnadernas kulturhistoriska betydelse togs i beaktande i renoveringen

Projektchef Tiina Haarala vid Åbo universitet berättar att det efter renoveringen är möjligt för flera områden inom medicin att samarbeta smidigt. Lokalerna i Medisiina användas av sammanlagt cirka 2 700 personer, varav cirka 700 är anställda och cirka 2 000 är studenter.

– Det viktigaste och största resultatet av den grundliga renoveringen är att vi fått användare till komplexet Medisiina A, B, C och D. Efter renoveringen kunde till exempel medicinska fakulteten vid Åbo universitet koncentrera sin verksamhet till Medisiina, säger Haarala.

– Dessutom fick vi laboratorieutrustningen och effektiviteten i disponeringen av kontoren att motsvara användarnas behov. Här var samarbetet med användarna A och O, fortsätter Haarala.

Efter den grundliga renoveringen har enheter från Väestötutkimuskeskus (centret för befolkningsundersökning) och Turku Brain and Mind Center flyttat till byggnaderna. Förutom institutionen för vårdvetenskap har nu flera andra enheter inom medicinska fakulteten, såsom folkhälsovetenskap, företagshälsovård, allmän medicin och geriatri, verksamhet i byggnaderna. Institutionen för biomedicin har koncentrerat verksamheten till Medisiina C och D. Dessutom har Paavo Nurmi-centret lokaler i Medisiina.

Hållbar utveckling beaktades i många hänseenden och t.ex. vid renoveringen av laboratorierna i C-byggnaden förnyades bara en del av inredningen. Gamla möbler togs tillvara för återanvändning. Bordsskivorna förnyades dock överallt. Dessutom kläddes många gamla möbler om för att användas i möteslokaler och i rum där man kan arbeta ostört.

Vid den grundliga renoveringen tog man genomgående hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde. Exempelvis Osmo Järvi-salen i C-byggnaden restaurerades med respekt för den ursprungliga framtoningen och gamla träsäten och -bord reparerades.

Enligt Anne-Katri Hatakka-Juntti, som planerar lokalitetstjänster vid Åbo universitet och var inredningsarkitekt i projektet, är salen i dag utrustad med modern teknik, men värdigheten från det förgångna, formgivningen och detaljerna i materialen respekterar den ursprungliga andan i salen.

– Entréhallen i C-byggnaden har framför allt blivit en trivsam arbetsmiljö men också en mötesplats för fester, som ju alltid hållits här under årens lopp, fortsätter Hatakka-Juntti.

– Dessutom har kulturhistoriskt värdefulla konstverk, föremål och möbler placerats i byggnaderna A–C och i huvudentréhallen som funktionella element i helheten. Med det har vi velat höja trivseln och hylla Åbo universitets över hundraåriga historia, tillägger Hatakka-Juntti.

Enligt Haarala har Finlands Universitetsfastigheter Ab lyckats bra i sin roll som beställare av ombyggnaden och samarbetet flöt smidigt under projektets gång.

– Till exempel var C-byggnaden till en början inte ens en del av projektområdet, utan tanken var att bara göra små ändringar i den. Dessa ändringsarbeten blev sist och slutligen en renovering av hela byggnaden. SYK var mycket flexibel i den här frågan, vilket vi är tacksamma för, konstaterar Haarala.

Artikelfoto: Tiina Haarala / Åbo universitet


Övriga referenser

Övriga referenser

Ändamålsenliga lokaler i Medisiina A-C efter den grundliga renoveringen

Lokaler i anslutning till universitetet stärker samarbetet med företagen

Det renoverade biblioteket Lähde har blivit ett öppet kunskaps- och lärcentrum

Genom samutveckling mot nytänkande inom lokalitetsförvaltning

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy