10 kysymystä SYKistä

Kuvassa SYKin henkilöstöä.

1. Mikä on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy?

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kiinteistöomistaja, joka omistaa ja kehittää yliopistokampuksia. SYK vuokraa ja kehittää tiloja pääosin osakasyliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin kymmenellä kampuspaikkakunnalla. Tämän lisäksi yhtiön kiinteistösalkussa on omistuksia myös muilla paikkakunnilla, joissa sijaitsee esim. yliopistojen käytössä olevia tutkimusasemia tai kohteita, joista yliopiston toiminta on päättynyt ja kohde on vuokrattu kolmannelle osapuolelle.

Kampuksillamme on tilojen käyttäjinä mm.

 • Kahdeksan osakasyliopistoa, ml. yliopistojen alaisia normaalikouluja
 • Neljä ammattikorkeakoulua
 • Kolme peruskoulua
 • Kolme hyvinvointialuetta
 • Kaksi yksityistä päiväkotia
 • 92 yritysvuokralaista

2. Ketkä omistavat SYKin?

SYKin omistavat Suomen valtio ja kahdeksan yliopistoa. Omistavat yliopistot omistuksen mukaisessa suuruusjärjestyksessä ovat:

 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr
 • Turun yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
 • Lapin yliopisto
Kuvassa piirakkakuvio SYKin omistajista ja heidän omistusosuudestaan.
SYKin omistavat Suomen valtio ja kahdeksan yliopistoa.

3. Miksi SYK on perustettu?

SYK perustettiin vuonna 2009 osana yliopistouudistusta. Yliopistouudistuksen keskeisenä tavoitteena oli yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen autonomian vahvistaminen. Tätä varten valtio perusti SYKin ja siirsi SYKkiin Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olleet, SYKin osakasyliopistojen perustamishetkellä vuokraamat kampukset ja rakennukset. Yhtiön liiketoiminnan keskiössä ovat osakasyliopistoille tarjottavat kustannustehokkaat tilaratkaisut.

Yliopistoilla on mahdollisuus kehittää omaa tilankäyttöään SYKin omistamilla kampuksilla. Yliopistojen tilankäytössä tapahtuneiden muutosten seurauksena SYKin omistamiin kohteisiin on solmittu vuokrasopimuksia ammattikorkeakoulujen, kaupunkien ja kuntien, hyvinvointialueiden sekä yksittäisten yritysten kanssa – näin kokonaisuuksista on syntynyt monikäyttäjäkampuksia. Monikäyttäjäkampuksilla yliopistot sekä tilojen muut käyttäjät hyötyvät molemminpuolisesti toistensa läheisyydestä, ja tilojen avulla pystytään tukemaan uudenlaisia yhteistyön muotoja.

4. Mitä SYK tekee?

SYKin strategian mukainen toiminnan tarkoitus on olla paras kampuskumppani, niin tilojen käyttäjinä toimiville osakasyliopistoille kuin kaikille tiloissa toimiville asiakkaille. Hoidamme kiinteistöomaisuuttamme kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti yhdessä omistajiemme kanssa. Lisäksi haluamme mahdollistaa osakasyliopistojemme kehittymisen myös tulevina vuosikymmeninä.

SYKin toiminnan periaatteena on, että yliopistolla on käytettävissään toiminnan edellyttämät tarkoituksenmukaiset ja kohtuuhintaiset toimitilat, ja että kiinteistöjen arvo säilyy myös pitkällä aikavälillä sekä kiinteistöjen hoito ja hallinta on kustannustehokasta. SYKin toimintaa ohjaavat vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Kun näiden kokonaisuuksien toteuttamisessa onnistutaan, pystytään saavuttamaan korkea asiakastyytyväisyys, ja asiakkaat kokevat kampukset oikeaksi sijoittumispaikaksi omalle toiminnalleen. Vetovoimaiset kampukset tukevat osakasyliopistojen toimintaa sekä kaikkien tiloissa toimivien asiakkaiden menestystä.

Luomme mahdollisuuksia alueelliselle kasvulle yhdistämällä tilojen käytössä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä elävän kaupunkiympäristön.

5. Entä mitä SYKkiläiset tekevät?

SYK on noin 40 työntekijän asiantuntijaorganisaatio. Käytännön toimenpiteet kampuksilla edellyttävät toimivaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. SYKin asiantuntijat eri paikkakunnilla työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen ja inspiroivat toisiaan eteenpäin. Kampuksen operatiivisessa arjessa keskiössä on paikkakuntakohtainen kampustiimi, joka koostuu asiakkuuspäälliköstä, teknisestä managerista sekä rakennuttajapäälliköstä. Päivittäisessä arjessa kampustiimi on tekemisissä useiden eri toimijoiden kanssa kampuksilla. Vuokralaisten lisäksi tunnistettuja sidosryhmiä ovat mm. palveluntuottajat, julkisten tilojen käyttäjät, vierailijat ja media.

SYKissä työskentelee näiden lisäksi eri asiantuntijoita mm. seuraavissa rooleissa:

 • ylläpitoinsinööri
 • vuokrauspäällikkö
 • kampuskehityspäällikkö
 • talotekninen- (LVIA) ja sähköasiantuntija

Lisäksi SYKissä työskentelee monia muita oman alansa asiantuntijoita, jotka vastaavat siitä, että toiminnan tarkoitus – paras kampuskumppanuus – toteutuu, ja että SYK pystyy parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan kaikkia asiakkaitaan eri kampuksilla.

Kuvassa SYKin henkilöstöä.
SYKissä työskentelee monia oman alansa asiantuntijoita, jotka vastaavat siitä, että paras kampuskumppanuus toteutuu.

6. Mistä SYK vastaa?

Kiinteistöomistajana SYK vastaa ja huolehtii siitä, että rakennukset ja tilat ovat tilojen vuokralaisten kanssa sovittua toimintaa vastaavat sekä terveelliset ja turvalliset. Omistajan tehtävänä on huolehtia sovitun mukaisesti kiinteistön ylläpidosta ja tarvittavista korjauksista siten, että rakennusten taso säilyy sopimuksen mukaisena, ja että tilat soveltuvat sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseensa.

Kiinteistöomistajan vastuulle kuuluvat siis esimerkiksi rakennusten PTS:n hallinta, kiinteistöhuoltoon liittyvät toimenpiteet, kuten vuosikorjaukset, tilojen lämmitys, kattovuotojen tai putkivuotojen korjaukset sekä sisäilmaongelmien korjaukset, jotka ovat viranomaisten toteamia tai joista muuten on yhteisesti sovittu. Lisäksi kiinteistöomistajan vastuualueeseen kuuluu ulkoalueiden hoitoon liittyvät toimenpiteet, kuten talvikunnossapito, liukkauden torjunta, hiekoitushiekkojen poisto ja nurmikkojen leikkaus.

7. Mikä on karkealla tasolla roolitus SYKin ja yliopistojen tilaorganisaatioiden välillä?

Roolitusta voidaan kiteyttää niin, että SYK kiinteistöomistajana vastaa kiinteistöjohtamisesta ja yliopistot tilojen käyttäjänä toimitilajohtamisesta.

Kiinteistöjohtamisen tarkoituksena on vastata tietyn kiinteistön tai sen osan käytettävyydestä, vuokrattavuudesta ja arvon kehittämisestä sekä säilyttämisestä. Omistaja vastaa rakennuksen kiinteistä rakenteista, laitteista ja muista järjestelmistä.

Toimitilajohtamisessa tiloja kehitetään ja tarkastellaan käyttäjän sekä palvelujen näkökulmasta. Toimitilajohtaminen koostuu käytettävyyden ja käyttäytymisen hallinnasta, tilatoimintojen johtamisesta, tilasuunnittelusta ja tilapalveluiden johtamisesta. Toimitilajohtamiseen sisältyviä toimitilapalveluita ovat usein tilasuunnittelu-, kalustus-, puhtaus-, turvallisuus- sekä ravintolapalvelut. Yliopistojen välillä roolitukset ja vastuut esim. eri palveluyksikköjen ja tilaorganisaation välillä voi vaihdella.

8. Mitä vastuullisuus SYKille merkitsee?

SYKin toimintaa ohjaavat vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Vastuullisuus muodostuu kolmesta keskeisestä teemasta: ekologinen, sosiaalinen sekä taloudellinen vastuullisuus. Jokaiselle teemalle on määritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä toimintaa ohjaavat periaatteet. Tehtyjä toimia raportoidaan vuosittain näiden mittareiden mukaisesti osana vastuullisuusraporttia.

Ekologinen vastuullisuus: Ympäristöön liittyvä vastuullisuus tarkoittaa kiinteistöjen omistamista mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttaen. Haittojen minimoimisen lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti mahdollisuuksia saada aikaan positiivisia ekologisia vaikutuksia.

Sosiaalinen vastuullisuus: Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen. Oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittäjänä annamme oman panoksemme sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan luomiseen. Yhteistyössä osakasyliopistojemme kanssa luomme turvalliset, terveelliset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle oppimiselle.

Taloudellinen vastuullisuus: Taloudellinen vastuu tarkoittaa yhtiön kannattavuudesta ja osakasyliopistoille tarjottavien kohtuuhintaisten toimitilojen huolehtimista. Kannattavan liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin: se on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin. Omistajien asettamien tavoitteiden mukainen tulos ja tase mahdollistavat osaltaan vastuullisten valintojen tekemisen.

Oman toiminnan lisäksi yhtiön liiketoiminta ja vastuullisuuspolitiikka linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

9. Miten SYK yhdessä osakasyliopistojen kanssa näkee yliopistojen tilankäytön muuttuvan tulevaisuudessa?

Tilankäyttö tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa. Toistaiseksi eletään murroksessa. Koronan myötä vakiintunut etäopiskelu ja -työ luovat uudenlaiset tarpeet, joihin haetaan uusia toimintamalleja sekä ratkaisuja. Synergiaetuja eri toimijoiden välillä kartoitetaan ja tilojen monikäyttöisyyteen fokusoidutaan jopa enemmän kuin aiemmin. Nämä ovat olleet esillä tilasuunnittelussa jo pidemmän aikaa, mutta nyt ilmiö korostuu ja siihen yhdistyy esim. vastuulliseen tilankäyttöön liittyvät tekijät. Vahva usko on, että tiloja, jotka mahdollistavat niin kohtaamiset, innovoinnin kuin keskittymistä vaativan työnteon sekä opiskelun tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Viime vuonna SYKin, Tampereen yliopiston Kampuskehitys-yksikön ja rakennetun ympäristön tiedekunnan yhteistyössä toteutetussa TOSI-tilat-tutkimushankkeessa tarkasteltiin työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuutta tilankäyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitettiin sitä, miten yliopistoyhteisö haluaisi opiskella ja työskennellä tulevaisuudessa pandemian jälkeisessä ajassa.

Hankkeessa tunnistettiin pandemian vaikutuksia työlle ja opiskelulle. Pandemia viitoitti myös tilaratkaisujen ja kampusten roolia tulevaisuudessa: vaikka ihmiset sopeutuivat laajaan etätyön ja -opiskelun jaksoon hyvin eri tavoin, paljasti pandemia kuitenkin jotain oleellista myös yliopistokampusten roolista ihmisten yhteisöllisyyden kokemukselle.

Tiloilla on niin yliopisto kuin muissakin yhteisöissä iso merkitys yhteisen identiteetin rakentumisessa ja yhteisöllisyyden kokemuksessa. Se ei kuitenkaan riitä, vaan tilojen on myös tuettava ja luotava hyvät puitteet työnteolle sekä keskittymistä vaativiin että yhdessä muiden kanssa tehtäviin töihin, jotta on mielekästä säännöllisesti työskennellä yhteisissä tiloissa.

Osallistuminen TOSI-tilat-tutkimushankkeeseen antoi ensikäden tietoa erittäin tärkeästä teemasta, ja tuloksia hyödynnetään niin SYKin strategisessa kehittämisessä kuin yksittäisten hankkeiden ja kampusten kehittämisessä.

Kuvassa Hervannan kampuksella sijaitseva Kampusareena-rakennus.
SYK on valtakunnallinen kiinteistöomistaja. Kuvassa Tampereen Hervannan kampuksella sijaitseva Kampusareena, jossa yliopiston lisäksi SYKin vuokralaisena toimivat useat yritykset.

10. Mitkä ovat SYKin arvot ja miten ne näkyvät käytännön tekemisessä?

Arvot ovat peruskivijalka, joille yrityksen toiminta rakentuu. Ne eivät ohjaa toimintaa pelkällä olemassaolollaan vaan vaativat välittäjäkseen ihmisiä, valintoja, tekoja ja oikeanlaista asennetta.

SYKin arvot ovat:

 • Vastuu yhteisestä
 • Kuuntelemme ja puhumme
 • Asenne ratkaisee

Jokaista arvoa varten on luotu myös SYKin omat arvohahmot: Arvo, Otto ja Anna. Arvo kantaa vastuun yhteisestä, auttaa työkavereita ja ottaa tarjotun avun vastaan. Hän luotsaa asiat aina päätökseen – varmistuttuaan ensiksi, että toiminta vie kohti yhteistä tavoitetta. Otto ottaa asioista selvää, kuuntelee ja keskustelee, arvostaa erilaisia näkökulmia. On aidosti läsnä ja avoimin mielin, haluaa tietää, miten onnistuimme. Annan mielestä asenne ratkaisee. Hän laittaa itsensä likoon – silti aina ilon kautta. Keskinkertainen ei riitä eikä ”ihan hyvä” ole hyvä ollenkaan. Annaakin kiinnostaa, miten meillä meni, sekä mitä tästä opimme.

Kuvassa SYKin arvohahmot Arvo, Otto ja Anna.
Kuvassa SYKin arvohahmot Arvo, Otto ja Anna.

Olemme luoneet työympäristön, jossa arvot ovat aidosti osa sitä, mitä olemme ja miten toimimme. Arvohahmot auttavat meitä luomaan yhdessä hyvän ilmapiirin työyhteisöömme. Arvomme nousevat estradille jo rekrytointivaiheessa, kun esittelemme toimintaamme tuleville työntekijöille. Arvo, Otto ja Anna ovat mukana jokaisessa työhaastattelussa – parhaassa tapauksessa pöydän molemmin puolin.

Lisäksi arvot ovat näyttävästi esillä omissa tiloissamme, mutta asiakkaan arkeen asti huoneentaulut eivät näy. Arvot tulevat todeksi asiakkaan kokemuksessa: siinä, miten asiat sujuvat meidän kanssamme. Puhummeko vain vai maltammeko myös kuunnella?

Oletkin jo saattanut palavereissa tai muissa kohtaamisissa törmätä arvohahmoihimme, yrityksemme arvojen perikuviin – siis meihin SYKkiläisiin.

Mitä muuta haluaisit tietää SYKistä? Lähetä kysymyksesi osoitteeseen info@sykoy.fi
Koostamme seuraavan Q&A-tietopaketin, kun saamme seuraavat 5 kysymystä.


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy