Digitaalinen ekosysteemi – demohankkeen avulla kohti vuorovaikutteista pedagogiikkaa

Rovaniemellä toimiva Lapin yliopiston harjoittelukoulu on noin 500 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Koulu on merkittävä osa Suomen pohjoisinta opettajankoulutusta ja siellä harjoittelee vuosittain noin 300 kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijaa. Keväällä 2022 koululla käynnistyi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) ja Lapin yliopiston yhteinen demohanke, jonka keskiössä olivat kuuden luokan oppimissolu sekä erillinen tutkimiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen liittyvä maker-monitoimitila.

Vanhanmallisista luokkahuoneista vuorovaikutteisen yhteistyön oppimisympäristöjä

Hankkeen keskiössä oli ajatus muuntaa vanhat oppimisympäristöt vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Uusien tilojen haluttiin palvelevan paremmin laaja-alaista oppimista ja oppilaiden yksilöllisiä väyliä tukevia tekijöitä. Harjoittelukouluun toteutettiin oppimissolu, joka koostuu oppimistiloista, joista yksi mahdollistaa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, muiden tilojen tukiessa tätä ja joustavien opetusjärjestelyjen tarpeita.

Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtavan rehtorin Anne Onnelan mukaan tavoitteena oli luoda harjoittelukoululle rakenteita ja tiloja, jotka edistävät digipedagogiikkaa.

Halusimme ikään kuin katsoa, mihin vanha taipuu ja kuinka oppimisympäristöjä voi innovatiivisesti kehittää. Koen, että tässä tavoitteessa olemme onnistuneet, kiteyttää Onnela.

Hanketoteutuksen myötä opetustiloissa on sopivia ympäristöjä mm. tutkimiselle, luomiselle, syventymiselle sekä ilmaisulle. Muutostyön ytimenä on toiminut oppimiskäsitys, jossa oppija nähdään aktiivisena toimijana oppien sekä yksin että yhdessä toisten kanssa. Lisäksi oppimisympäristön muutoksella on haluttu tukea niin yhteis- ja tiimiopettajuutta kuin kouluviihtyvyyden lisäämistä.  Näin vanhanmallisista luokkahuoneista on saatu toteutettua oppimisympäristöjä, joissa tapahtuvassa opetuksessa ja oppimisessa korostuu vuorovaikutteinen yhteistyö, digitaaliset oppimisen mahdollisuudet, itsenäinen tiedonhaku ja ongelmanratkaisu.

Hankkeen aikana mm. uusittiin kuuden luokkatilan ja kolmen pientilan AV-laitteisto. Luokkatiloihin tehtiin vanhan projektori/liitutaulu -kombinaation tilalle uusi kosketusnäytöllä toimiva esitystekniikka, johon kuuluu ohjausyksikkö, dokumenttikamera, langattomuuden tuki, kosketusnäytöllinen televisio sekä etäopetukseen soveltuvat tilakamera ja -mikrofoniratkaisu.​ Lisäksi pientiloihin tuotiin rullilla olevat kosketusnäyttötelevisiot​.

Uuden oppimisympäristön tilat ovat helposti muunneltavissa. Esimerkiksi kuvassa näkyvän luokkahuoneen portaat ovat liikuteltavat.
Uuden oppimisympäristön tilat ovat helposti muunneltavissa. Esimerkiksi kuvassa näkyvän luokkahuoneen portaat ovat liikuteltavat.

Ennakkosuunnitteluun osallistui myös harjoittelukoulun oppilaat ja henkilöstö

Kuten monissa muissa SYKin demoissa, myös Digitaalisen ekosysteemin kohdalla oppimisympäristöjen ennakkosuunnitteluun osallistuivat käyttäjät – tässä tapauksessa oppilaat ja henkilöstö. CDM Design vastasi suunnittelusta ja käyttäjät pääsivät osallisiksi CDM Involverin avulla. CDM Involver on  digitaalinen tuote, jonka chatbotin avulla pystyttiin ottamaan koulun käyttäjät mukaan perusopetusympäristöjen tilasuunnitteluun. Chatbotin tulokset osoittivat selkeästi mitä virikkeitä, minkälaisia tiloja, värimaailmoja ja tiloja oppimisympäristöön halutaan. Tulosten pohjalta toteutettiin kattava muutostyö koulun tiloissa.

Koska harjoittelukoulun tilat ovat aktiivisessa käytössä lähes läpi vuoden, projekti aikataulutettiin sopimaan kesän hiljaisempien kuukausien ympärille. Tiiviin aikataulun takia oli erityisen tärkeää, että kaikki hankkeeseen osallistuneet ovat täysillä mukana ja kykenevät reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, jotta hanke saadaan suunnitellusti valmiiksi.

Helmikuussa pidimme projektin starttauksen, jossa rakensimme mm. kokonaisaikataulun toteutukselle. Maaliskuussa käynnistyi suunnittelu käyttäjien kanssa, eli CDM Involverin avulla aloimme keräämään käyttäjätoiveita tilojen suhteen. Huhtikuu sisälsikin sitten tiivistä suunnitteluvaihetta. Toukokuussa valmistui tarjouspyynnöt sekä tarkennukset, ja kesä-elokuu sitten olikin todella tiivistä työskentelyä: tilojen muutostyöt ja valmistuminen ajoittuivat kesälomakauden ajalle. Viimeisiä naulakoita taidettiin vielä kiinnitellä elokuisena päivänä, kun opettajat palasivat lomilta, kuvailee Onnela.

SYKin demot ovat yliopistojen kanssa toteutettuja hankkeita, joissa luodaan prototyyppejä tulevaisuuden tiloista ja kulttuurista. Demoissa on kyse tilan koko elinkaaren ajan jatkuvan tarvekehityksen tunnistamisesta, jota tuetaan tilatarpeiden ytimiin kohdistuvilla prosessiperustaisilla muutoshankkeilla. Prosessin aikana käyttäjät ja asiantuntijat luovat, rakentavat ja kokeilevat uusia tila- ja toimintakonsepteja. Muutoskohteen käyttöönottoa seurataan, ja ongelmakohtia kehitetään niiden havaitsemisnopeudella.


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy