Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vastuullisuuspolitiikka- ja raportti julkaistu

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) uusi vastuullisuuspolitiikka sekä siihen perustuva vastuullisuusraportti on valmistunut. SYKin merkittävin sidosryhmä on omistajat: Suomen valtio sekä osakasyliopistot. Nyt hyväksytty vastuullisuuspolitiikka valmisteltiin yhteistyössä SYKin sidosryhmien kanssa, jotta politiikka vastaa heidän odotuksiinsa yhtiön toiminnan vastuullisuudesta.

Vastuullisuuspolitiikka käsittelee tärkeimmät teemat ja ylätason tavoitteet kolmelle vastuullisuuden näkökulmalle: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. SYK kohdistaa vastuullisuustavoitteet toimenpiteisiin, joihin se voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tai joissa se voi omalla toiminnallaan muuttaa kolmannen osapuolen toimintaa. SYK haluaa omalla vastuullisuuspolitiikallaan tukea yliopistoja omissa vastuullisuustavoitteissaan sekä osaltaan mahdollistaa valtion määrittelemiä yleisiä tavoitteita vastuullisuuden toteuttamisessa.

Ekologinen vastuullisuus: Ympäristöön liittyvän vastuullisuuden ytimessä on kiinteistöliiketoiminnan harjoittaminen aiheuttaen mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia. Haittojen minimoimisen lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti mahdollisuuksia saada aikaan positiivisia ekologisia vaikutuksia.

Sosiaalinen vastuullisuus: Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen. Oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittäjänä annamme oman panoksemme sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan luomiseen. Yhteistyössä osakasyliopistojemme kanssa luomme turvalliset, terveelliset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle oppimiselle.

Taloudellinen vastuullisuus: Taloudellinen vastuu tarkoittaa yhtiön kannattavuudesta ja omistajayliopistoille tarjottavien kohtuuhintaisten toimitilojen huolehtimista. Kannattavan liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin: se on hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin. Omistajien asettamien tavoitteiden mukainen tulos ja tase mahdollistavat osaltaan vastuullisten valintojen tekemisen.

Vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea toimintaamme. Huomioimme vastuullisuuden liiketoimintamme suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa perustuen vastuullisuuspolitiikkaan ja sitä täydentäviin aineistoihin. Oman toimintamme lisäksi yhtiön liiketoiminta ja vastuullisuuspolitiikka linkittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin”, kommentoi SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

Vastuullisuuspolitiikan tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan kalenterivuosittain. Vastuullisuudesta raportoidaan laajasti GRI-ohjeistuksen Core-tason mukaan. Vastuullisuudesta viestitään lisäksi myös toimintakertomuksessa, yhtiön nettisivuilla, asiakaskirjeissä ja yksittäisissä uutisissa. Vastuullisuuden johtamisesta vastaa johtoryhmä ja käytännön koordinoinnista vastuullisuusasiantuntija yhteistyössä muiden yhtiön työntekijöiden kanssa.

Tutustu vastuullisuuspolitiikkaan tästä.

Lue tästä SYKin vastuullisuuspolitiikan liite, johon on koottu vastuullisuuspolitiikassa määriteltyjen teemojen mukaiset mittarit ja mittareiden tavoitetasot.

Vastuullisuusraportin sisältö perustuu vastuullisuuspolitiikkaan sekä sen tavoitteisiin ja mittareihin

Vastuullisuusraportissa tuodaan esille keskeiset toimenpiteet, joita vastuullisuuteen liittyen vuoden 2021 aikana toteutimme. Vastuullisuusraporttia täydentää yhtiön vuosikertomus sekä toimintakertomus ja tilinpäätös 2021. Raportointi kattaa yhtiön koko toiminnan mukaan lukien kiinteistöyhtiöt, joista yhtiöllä on 50 prosentin tai suurempi omistusosuus. Raportin sisältö perustuu SYKin vastuullisuuspolitiikkaan sekä sen tavoitteisiin ja mittareihin.

Vastuullisuusraportissa olemme myös halunneet kertoa niistä asioista, jotka olemme tunnistaneet keskeneräisiksi asioiksi tai asioiksi, jotka ovat vasta tulossa työpöydällemme ratkaistaviksi. Meidänkään maailmamme ei siis ole vielä valmis ja työlistalla on jo useita aiheita, kuten omistamiemme kohteiden ilmastoriskien kartoitus, kiertotalouden kehittäminen ja edelleen hiilineutraalien kampusten toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Onneksi emme ole tällä matkalla yksin, vaan meillä on mahdollisuus olla mukana kehittämässä koko kiinteistöalaa entistä vastuullisemmaksi”, kertoo Sianoja.

Raportoinnissa on hyödynnetty Global Reporting Initiative (GRI) -standardia sekä GRI:n rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista liitettä (Construction and Real Estate Sector Supplement, CRESS) olennaiseksi tunnistettujen teemojen osalta. Raportointi vastaa pääosin perustason (core) vaatimuksia.

Tutustu vastuullisuusraporttiin täältä.

Lisätiedot:

Ari-Pekka Lassila
Asiantuntija, vastuullisuus
puh. +358 40 834 6388
email. ari-pekka.lassila@sykoy.fi

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
puh. +358 50 351 2207
email: sanna.sianoja@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy