SYKin vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Vastuullisuusraportissa tuodaan esille keskeiset toimenpiteet, joita vastuullisuuteen liittyen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) vuoden 2022 aikana toteutti.

Vastuullisuusraportti kattaa SYKin koko toiminnan, mukaan lukien kiinteistöyhtiöt, joista yhtiöllä on 50 prosentin tai suurempi omistusosuus. Raportin sisältö perustuu SYKin hallituksen keväällä 2022 hyväksymään vastuullisuuspolitiikkaan sekä sen tavoitteisiin ja mittareihin.

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti toteutettiin nyt toista kertaa omana dokumenttinaan, ja sitä täydentää yhtiön vuosikertomus, toimintakertomus sekä tilinpäätös 2022.

SYKin strategian mukaisen toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Tätä tarkoitusta tukevat neljä strategista linjausta: toimivat tilaratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, todennettava lisäarvo sekä turvattu omistajahyöty. Strategiaa täydentävät SYKin vastuullisuuden tärkeimmät teemat, jotka määriteltiin yhtiön hallituksen keväällä 2022 vahvistamassa vastuullisuuspolitiikassa.

Ekologinen vastuullisuus

SYKille ympäristöön liittyvä vastuullisuus tarkoittaa kiinteistöjen omistamista mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttaen. Haittojen minimoimisen lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti mahdollisuuksia saada aikaan positiivisia ekologisia vaikutuksia.

SYKin toimitusjohtajan Sanna Sianojan mukaan luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat olleet yksi keino saada aikaan näitä positiivisia vaikutuksia.

Vuonna 2022 tehtyjä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä tehtiin SYKin toimesta yhteensä 6 kappaletta, kuten Tampereen normaalikoulun ketojen viljely, perhospuisto Rovaniemelle, sekä vieraslajien poistoa kampuksilta.

Luonnon monimuotoisuus on ollut meille SYKissä tärkeää jo usean vuoden, ja on ollut ilo huomata, että se asiana on noussut myös usean muun kiinteistöalan toimijan puheenaiheeksi. Luonnon monimuotoisuus on parhaimmillaan päivittäiseen kampusarkeen liittyvien asioiden huomioimista, kuten linnunpönttöjen asentamista ja niittyjen toteuttamista. Näillä toimenpiteillä elinmahdollisuudet paranevat perinteisillä lintu- sekä perhoslajeilla, ja tästä luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa on osaltaan myös kysymys, toteaa Sianoja.

Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa SYKille kannattavuudesta ja omistajayliopistoille tarjottavista kohtuuhintaisista toimitiloista huolehtimista. Kannattavan liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuullisuus liittyy riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin – hyvän tuloksen saavuttamista vastuullisin keinoin. Omistajien asettamien tavoitteiden mukainen tulos ja tase mahdollistavat osaltaan vastuullisten valintojen tekemisen

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa SYKille ennen kaikkea huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen. Oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittäjänä SYK antaa oman panoksensa sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan luomiseen. Yhteistyössä omistajayliopistojen kanssa luodaan turvalliset, terveelliset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle oppimiselle. Tärkeitä sosiaaliseen vastuun teemoja ovat myös yhteiskuntavastuun kantaminen, sidosryhmien tyytyväisyys sekä SYKin rooli vastuullisena työnantajana.

Jokaiselle vastuullisuuden teemalle on määritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä toimintaa ohjaavat periaatteet. Näitä mittareita raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Raportoinnissa on hyödynnetty Global Reporting Initiative (GRI) -standardia sekä GRI:n rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista liitettä (Construction and Real Estate Sector Supplement, CRESS) olennaiseksi tunnistettujen teemojen osalta.

Tutustu vastuullisuusraporttiin täältä.

Lisätiedot:

Heikki Savikko
Vastuullisuusasiantuntija
040 124 1194
heikki.savikko@sykoy.fi

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
050 351 2207
sanna.sianoja@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SYKin vuosi 2023

Suruliputus Vantaan kouluampumisen johdosta keskiviikkona 3.4.2024

Maiju Lassilasta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n uusi kiinteistöjohtaja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy