TOSI-tilat-hanke: Tutkimus- ja oppimisympäristöt pandemian jälkeen – hankkeen tulokset

TOSI-tilat-tutkimushankkeessa tarkasteltiin työ- ja oppimisympäristöjen tulevaisuutta tilankäyttäjien – opiskelijoiden ja henkilökunnan – näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitettiin sitä, miten yliopistoyhteisö haluaisi opiskella ja työskennellä tulevaisuudessa pandemian jälkeisessä ajassa. Millaiseksi muodostuvat kampusten roolit tulevaisuudessa? Entä miten hybridi- ja etämahdollisuuksiin yhteisössä suhtaudutaan?

Hankkeessa tunnistettiin pandemian vaikutuksia työlle ja opiskelulle. Pandemia viitoitti myös tilaratkaisujen ja kampusten roolia tulevaisuudessa: vaikka ihmiset sopeutuivat laajaan etätyön ja -opiskelun jaksoon hyvin eri tavoin, paljasti pandemia kuitenkin jotain oleellista myös yliopistokampusten roolista ihmisten yhteisöllisyyden kokemukselle.

Tutkimus kohdistui Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan sekä johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Hankkeessa olivat mukana Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), Tampereen yliopiston Kampuskehitys-yksikkö sekä rakennetun ympäristön tiedekunta.

SYKin asiakkuuksien ja vuokrauksen johtajana toimivan Jessica Örnin mukaan kiinteistönomistajalle on erittäin tärkeä luodata kuvaa tulevaisuuteen siitä, millaiset tilat tukevat käyttäjien toimintaa, millaiset rakennukset ja tilat luovat alustan hyvälle työnteolle ja opiskelulle.

Hanke käynnistyi mielenkiintoisessa ajassa, kun pandemiaa oli takana reilu vuosi, mutta nähtävillä oli jo paluuta tutumpaan arkeen. Tässä kohdin ei valloilla enää ollut vahvaa joko-tai-asetelmaa, vaan oli nähtävissä, että hybridi on uusi normaali, kertoo Örn.

Kampusten ja niiden tilojen rooli tärkeä myös vastaisuudessa

Kampusten ja tilojen rooli nähdään jatkossakin erittäin tärkeänä yhteistyön ja yhteisöllisyyden keskuksena, joka mahdollistaa yliopistoidentiteetin syntymisen. Erityisesti opiskelijat ovat kaivanneet kampusten tilatarjontaa opiskelun paikkana, mutta myös kohtaamisen ja tutustumisen edellytyksenä. Myös työntekijät kokevat kampusten roolin tärkeäksi yhteisöllisyyden, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen kannalta.

Tutkimuksen haastatteluissa, työpajoissa ja kyselyssä tunnistettujen yliopistoyhteisön tarpeiden ja toiveiden pohjalta muodostettiin tilatyyppejä ja tilakokonaisuus, jossa yhteensovitettiin erilaisia tarpeita työnteolle ja opiskelulle. Tutkimuksessa tunnistettua toiveiden kirjoa tuotiin esiin erilaisten työntekijä- ja opiskelijaprofiilien avulla, jotka kuvaavat moninaisten tekijöiden joukkoa.

Opiskelijat kaipaavat tiloilta erityisesti ryhmätyöskentelyyn ja yhdessä tekemiseen soveltuvia paikkoja sekä kampusten saavutettavuutta esimerkiksi ilta-aikaan. Kampukset eivät ole vain ja ainoastaan opiskelupaikkoja, vaan niillä on suuri merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille myös virallisen opetuksen ulkopuolella.

Mitä henkilöstöön tulee, työnteon edellytyksenä korostuu keskittymisen tarve ja toisaalta tarve yhteisöllisyydelle ja vuorovaikutuksille. Työympäristöissä painotetaan pysyvyyttä muun muassa tehokkaan ajankäytön, työrauhan, tavoitettavuuden ja psykologisen turvan kannalta. Keskeisiä syitä valita kampuksella työskentely ovatkin juuri lähikollegat ja yhteisöllisyys. Osalla henkilöstöstä kampukselle vetävät myös tietyt työskentelytilat, kuten laboratoriot, tai lähiopetus ja -kokoukset. Etätyöt puolestaan mahdollistavat vapaamman ajankäytön ja työskentelypaikan valinnan, joskaan kaikilla ei ole toimivia etätyöolosuhteita kotonaan.

Tilankäyttäjien preferenssit ovat olleet jo pitkään keskeisiä asiakaslähtöiselle kiinteistönomistajalle. Nyt pandemian jälkeinen hybridimaailma haastaa tilaratkaisuja entistä enemmän ja luo tarpeen pilotoida erilaisia ratkaisuja, toteaa Örn .

Tutkimuksen tuloksena syntyi katsaus pandemian vaikutuksista työn ja opiskelun tilankäyttöön, -tarpeisiin ja -toiveisiin, sekä kehitykseen globaalissa kontekstissa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen, työpajojen ja kyselyn avulla. Lisäksi hahmoteltiin tulevaisuuden oppimis- ja työympäristöjen tilankäyttökonsepteja, jotka ovat hyödynnettävissä myös laajemmin eri yliopistokampuksilla.

Tiloilla on niin yliopisto kuin muissakin yhteisöissä iso merkitys yhteisen identiteetin rakentumisessa ja yhteisöllisyyden kokemuksessa. Se ei kuitenkaan riitä, vaan tilojen on myös tuettava ja luotava hyvät puitteet työnteolle sekä keskittymistä vaativiin että yhdessä muiden kanssa tehtäviin töihin, jotta on mielekästä säännöllisesti työskennellä yhteisissä tiloissa. SYKille osallistuminen TOSI-tilat-tutkimushankkeeseen antoi ensikäden tietoa erittäin tärkeästä teemasta ja tuloksia hyödynnetään niin strategisessa kehittämisessä kuin yksittäisten hankkeiden ja kampusten suunnittelussa, päättää Örn.

Hankkeen loppuraporttiin pääsee perehtymään täältä ja päätöswebinaariin täältä.

TOSI-tilat-hankkeen verkkosivut löytyvät täältä.

 

 


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy