Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Noin kolmannes vastaajista suosittelisi Suomen Yliopistokiinteistöjä vuokranantajana sekä toimitilakumppanina.

Aktiivisten suosittelijoiden perusteluissa korostui reagointi ja nopeus, asioiden sujuvuus sekä palvelutaso. Vastaajat antoivat parhaimmat arvosanat tilojen sijainnille, liikenneyhteyksille, valaistukselle, yhteyshenkilöiden tavoitettavuudelle sekä SYKin henkilöstön ammattitaidolle ja asiantuntemukselle. Heikoimpia arvosanoja SYK sai mm. tilojen muunneltavuudesta.

Asiakastyytyväisyyden merkitys johtaa strategiamme kulmakivistä, missä selkeä ja laadukas asiakaspalvelu on määritetty yhdeksi keskeiseksi linjaukseksi. Asiakastyytyväisyyskysely mittaa oivasti onnistumistamme tässä ja olemme kiitollisia kaikista saaduista palautteista, toteaa SYKin asiakkuuksien ja vuokrauksen johtaja Jessica Örn.

Kaiken kaikkiaan vastauksissa nousi esille, että SYKin toiminta oli kehittynyt kuluneen vuoden aikana positiiviseen suuntaan, saaden keskiarvoksi 3,2. Perusteluiksi toiminnan kehittymiselle kerrottiin mm.: SYKin toiminnan muuttuneen ammattimaisemmaksi sekä yhteydenpidon yhtiöön ja henkilöstöön ylipäätään kehittyneen positiivisesti.

Olen erityisen iloinen siitä, että henkilöstömme panos on näkynyt vuokralaisillemme. Me kaikki olemme sitoutuneet hyvään asiakaspalveluun ja sitä pyrimme parhaamme mukaan edistämään. Kyselyn tuloksia odotimme kovasti, kiteyttää Örn.

SYKin strategian mukaisen toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Toiminnan tarkoitukseen oltiin yhtä tyytyväisiä kuin viime vuonna, tulosten keskiarvon ollessa myös tänä vuonna 3,7. Tyytyväisyys SYKin uudis- ja korjausrakentamiseen oli pysynyt lähes entisellään, keskiarvon ollessa 3,8.

Vuokrasuhteeseen liittyvät osa-alueet olivat tänä vuonna hyvin samalla tasolla kuin aiempina vuosina: mm. yleinen tyytyväisyys SYKkiin pysyi samana kuin viime vuonna (3,8), kuten myös asiakaspalvelun sujuvuus (3,9) sekä SYKin ammattitaito ja asiantuntemus (4). Kuten viime vuonna, suositteluhalukkuuden vastauksissa korostui erityisesti yritysvuokralaisten positiivinen halu suositella SYKkiä vuokranantajana. Yritysvuokralaisten NPS:n (Net Promoter Score) ollessa myös tänä vuonna 36. Yliopistojen suositteluhalukkuuden NPS kasvoi kahdella, sen ollessa viime vuonna 2 ja nyt 4. Julkisyhteisöjen suositteluhalukkuus kasvoi viime vuodesta niin ikään kahdella pisteellä, sen tänä vuonna ollessa 30.

Tuloksemme ovat hyvin samansuuntaiset kuin aiempina vuosina, kun vastaava kysely on tehty. Osallistuimme kolmatta kertaa KTI Kiinteistötieto Oy:n Asiakastyytyväisyyskyselyyn, mikä tuottaa myös vertailutietoa muihin vuokranantajiin nähden. Pidän positiivisena sitä, että tulokset ovat olleet tasaisia aiempiin vuosiin nähden, kun kyse on kuitenkin pitkäjänteisestä työstä, jossa ei pikavoittoja ole. Nyt luomme uutta pohjaa, minkä tavoitteena on varmistaa omistajayliopistoillemme yhdenmukaiset käytännöt ja periaatteet. Matkaa meillä on edelleen tavoitteeseemme, mutta olemme kaikki sitoutuneet siihen ja viemme eteenpäin kehitystöitä, joiden vaikutus toivottavasti näkyy tulevina vuosina, summaa Örn.

Kyselyn vastauksissa korostui, että SYKin asiakkaat pitävät aiempien vuosien tapaan vastuullisuutta tärkeänä tekijänä tilojen ja SYKin toiminnan osalta. SYKin toiminnan vastuullisuuteen oltiin tyytyväisiä, vastausten keskiarvon ollessa 3,9. Julkisyhteisöt antoivat tästä arvosanan 4,1, yritykset 4,1 ja yliopistot 3,8.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä seuraavia asioita:

  • suositteluhalukkuutta Suomen Yliopistokiinteistöihin vuokranantajana​
  • tyytyväisyyttä tiloihin, vuokrasuhteeseen, SYKin asiakaspalveluun sekä kiinteistön ylläpitopalveluihin​
  • tyytyväisyyttä rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttäjälähtöisiin muutostöihin
  • tyytyväisyyttä ja odotuksia SYKin toiminnan vastuullisuudesta ​
  • näkemyksiä strategisten / taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kysely kohdistettiin SYKin vuokralaisille. Puhelinhaastatteluin toteutettu kysely toteutettiin syksyn 2023 aikana. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 159 kpl, vastausprosentin ollessa 66 prosenttia. Kyselyn toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy. Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia oli yliopistovastaajia, 28 prosenttia yritysvastaajia ja 13 prosenttia julkisyhteisövastaajia. Vastaajien alueet jakautuivat seuraavasti: Pirkanmaa ja Kanta-Häme 23 prosenttia, Pohjois-Suomi 21 prosenttia, Keski-Suomi 21 prosenttia, Itä-Suomi 18 prosenttia ja Länsi-Suomi 18 prosenttia. Tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1–5. 5:n tarkoittaessa erittäin tyytyväistä ja 1:n tarkoittaessa erittäin tyytymätöntä.


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy