Esittelyssä SYKin TKI- ja demotoiminta

Blogin artikkelikuva

SYKissä panostamme aktiivisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.  Pyrimme ymmärtämään maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme sekä tuomaan uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön. Teemoina ovat olleet digitalisaatio, kestävä kehitys, yhteiskehittäminen sekä palvelukehitys mm. tarpeenmukaisen ylläpidon osalta.

Haluamme olla kuten omistajamme: tutkimme ja kehitämme, opimme ja opetamme sekä vaikutamme kiinteistö- ja rakennusalan kehittymiseen laajemminkin.

Strategiamme mukaisesti kannattava kiinteistöliiketoiminta, laadukas asiakaspalvelu, tarpeenmukaiset tilaratkaisut ja lisäarvon todentaminen ohjaavat kehitystoimintaamme. Tutkimusvuoropuhelu yliopistovetoisten hankkeiden ja yrityshankkeiden välillä on meille tärkeää.

TKI-toiminnassa keskipisteenä ovat strategian toteuttamiseen liittyvät kiinteistöliiketoiminnan toteuttamista tukevat kokonaisuudet​. Demohankkeiden lisäksi toiminta keskittyy tilankäytön muutoksen ja kampusten hiilineutraalisuus –teemojen ympärille. Toiminta muodostuu osallistumisesta SYKin ulkopuolella toteutettavaan, useita tahoja koskettavaan toimintaan. Osallistumisen lähtökohtana on, että sitä kautta saadaan näkymä alalla käynnissä oleviin hankkeisiin ja eri toimijoiden projekteihin. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja valittujen yhteistyöyritysten kanssa.

Demot ovat hankkeita, joissa luodaan prototyyppejä tulevaisuuden tiloista ja kulttuurista

Demo on olemassa olevaan ympäristöön, fyysiseen tai digitaaliseen, tehtävä kokeiluluonteinen innovatiivinen pienen mittakaavan muutos. Demon avulla voidaan hallitusti tutkia jonkin uuden ratkaisun toimivuutta ja mahdollisia tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia. Onnistuneimmat käytännöt jaetaan ja siirretään myös muihin kohteisiin sekä toimintatapoihin: demot ovat hankkeita, joissa luodaan prototyyppejä tulevaisuuden tiloista ja kulttuurista.

Demoissa on kyse tilan koko elinkaaren ajan jatkuvan tarvekehityksen tunnistamisesta, jota tuetaan tilatarpeiden ytimiin kohdistuvilla prosessiperustaisilla muutoshankkeilla. Prosessin aikana käyttäjät ja asiantuntijat luovat, rakentavat ja kokeilevat uusia tila- ja toimintakonsepteja. Muutoskohteen käyttöönottoa seurataan, ja ongelmakohtia kehitetään niiden havaitsemisnopeudella. Demonstraatioiden etuna on tilojen testausmahdollisuuden ohella niiden toteuttamisen lyhyt ajallinen mittakaava.

Demon kriteerit:

  • Kaikkien demojen tulee olla skaalattavia konsepteja, prosesseja, palveluita tai teknisiä ratkaisuja oppimis-, tutkimus- ja työympäristöissä kampuksilla.
  • Ratkaisun tulee olla kokeileva ja se on kehitettävä yhdessä käyttäjien kanssa.
  • Demon tavoitteena on lisätä kampuksen vetovoimaisuutta, toiminnan tuloksellisuutta sekä kestävää kehitystä.
  • Demon vaikuttavuus tulee mitata, jotta saadaan näyttöä uusien ratkaisujen toimivuudesta.

Demotoiminnan keskeiset opit:

  • Demojen tekeminen ja kokeilukulttuuri tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää korjausrakennusbudjettia uudella tavalla: perinteisen tilojen alkuperäiseen asuun päivittämisen sijaan korjataan tilat nykypäivän ja tulevaisuuden toiminnallisia tarpeita vastaaviksi. Tätä varten on tunnistettava toiminnan strategiset, taktiset ja operationaaliset tarpeet sekä toimittava yhteistyössä käyttäjien kanssa.
  • Yhteiskehittäminen, yhteisrahoittaminen ja yhteisarviointi ovat edellytyksiä monipuolisille ja toimintalähtöisille korjaushankkeille yksiulotteisten tekniikkalähtöisten hankkeiden sijasta.
  • Kokeilevat demot voivat skaalautua konsepteina, prosesseina, palveluina ja teknisinä ratkaisuina oppimisympäristöissä sekä muissa rakennetun ympäristön kehityshankkeissa.
Kuvassa Lapin yliopiston harjoittelukoululle vuonna 2022 toteutettu demo nimeltä Digitaalinen ekosysteemi. Hankkeen keskiössä ovat kuuden luokan oppimissolu sekä erillinen tutkimiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen liittyvä monitoimitila. Tilojen suunnittelijana toimi CDM Involver
Kuvassa Lapin yliopiston harjoittelukoululle vuonna 2022 toteutettu demo nimeltä Digitaalinen ekosysteemi. Hankkeen keskiössä ovat kuuden luokan oppimissolu sekä erillinen tutkimiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen liittyvä monitoimitila. Tilojen suunnittelijana toimi CDM Design.

Demoilla yhteistä TKI-toimintaa yliopistojen kanssa

SYKin ja yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettava demo – eli pienen mittaluokan korjausrakentamisen kokeilutoiminta, on vahva osa yhtiön TKI-toimintaa. Demojen avulla on tarkoitus mm. tutkia, kuinka tietty tilaratkaisu vaikuttaa tiloissa tapahtuvaan toimintaan sekä käyttäjien innostukseen, suoriutumiseen, jaksamiseen ja viihtyisyyteen.

Demo-hankkeet käynnistyvät nykytilanteen arvioinnilla, jonka jälkeen toteutetaan suunnitellut ratkaisut. Demon valmistumisen jälkeisessä seurantavaiheessa analysoidaan tehtyjen ratkaisujen vaikutukset.

Yliopisto sitoutuu osallistumaan demon vaikuttavuuden arviointityöhön ja jakamaan demon toteutuksen ansiosta kertynyttä oppia, tietoja ja ratkaisuja muille yliopistoille sekä SYKille. Yliopisto myöntää myös tarvittaessa luvat hankkeeseen liittyvien tutkimusten tekemiselle. Yliopistoilla on mahdollisuus teettää hankkeen yhteydessä omia tutkimuksiaan.

Periaatteena demojen toteuttamisessa on yhteiskehittäminen, yhteisrahoittaminen ja yhteisarviointi.  SYKin ei-vuokravaikutteiset investoinnit ovat maksimissaan 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yliopiston on sitouduttava panostamaan demoon liittyviin kalusteisiin ja varusteisiin saman verran, eli 50 prosenttia demon kokonaiskustannuksista.

SYKin Demokirjastosta löydät kuvaukset vuodesta 2010 alkaen tehdyistä demoista sekä tietoa niiden toteuttamisesta. Demokirjaston löydät täältä.

 


Muut blogit

Muut blogit

ClassPlus – demohankkeen avulla tilankäytön joustavaa optimointia kampuksella

Sm4rt LOC – pelillinen oppimis- ja tutkimusympäristö

5 kysymystä SYKin uudesta strategiasta

Esittelyssä SYKin toimitusjohtaja Sanna Sianoja

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy