SYKin vuosi 2023

Yhtiön vuoden 2023 vastuullisuusraportti sekä toisiaan täydentävät vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös on nyt julkaistu. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikertomus antavat kokonaiskuvan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) liiketoiminnasta toimintavuoden 2023 aikana. Vastuullisuusraportissa tuodaan esille keskeiset toimenpiteet, joita vastuullisuuteen liittyen SYK vuoden 2023 aikana toteutti.

Vastuullisuusraportti kattaa SYKin koko toiminnan, mukaan lukien kiinteistöyhtiöt, joista yhtiöllä on 50 prosentin tai suurempi omistusosuus.

Vastuullisuuden kohokohtia vuonna 2023 oli muun muassa:

  • SYKin vertailukelpoiset kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet erittäin merkittävästi vuodesta 2018 vuoteen 2023, ja vertailukelpoinen hiilijalanjälki on pienentynyt yhteensä 76,5 prosenttia.
  • SYKissä hyvitettiin kaikki vuoden 2023 laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt viidettä kertaa yhtiön historiassa. Päästöistä aiheutuvat ilmastohaitat kumottiin käyttämällä SYKin päästöjä vastaava määrä sellaisia ilmastoyksiköitä, joiden perustana olevia hillintätuloksia ei lasketa mukaan minkään maan ilmastotavoitteen seurantaan ja tilinpitoon.
  • Yhtiölle myönnettiin toista kertaa peräkkäin Siqni-henkilöstökyselyn tuloksiin perustuen Future Workplaces -sertifikaatti, joka ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu mitatusti poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.
  • Vuonna 2023 tehtiin systemaattisesti ilmastoriskien arviointeja. Arviointi suoritettiin 137 eri rakennuksen osalta, mikä kattaa 70,6 prosenttia kaikista SYKin omistamista rakennuksista ja 95,0 prosenttia bruttopinta-alasta.

SYKin toimitusjohtajan Sanna Sianojan mukaan yhtiön viime vuosina tekemät kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimet ovat olleet huomattavia, ja ne ovat keskittyneet erityisesti energiaan.

Hiilijalanjälkemme laski vuonna 2023 merkittävästi, kun vuoden alussa siirryimme kaikilla kampuspaikkakunnillamme hiilineutraaliin kaukolämpöön, kertoo Sianoja.

SYKin strategian mukaisen toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani. Strategiakaudella 2021–2023 toiminnan tarkoitusta tuki neljä strategista linjausta: tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, todennettava lisäarvo sekä turvattu omistajahyöty. Vuoden 2023 toimintakertomus sekä vuosikertomus kuvaavat toimintaamme näiden strategisten linjausten kautta.

Strategiaa täydentää SYKin vastuullisuuspolitiikka, jonka yhtiön hallitus katselmoi vuosittain. Vastuullisuuspolitiikassa on tunnistettu kolme keskeistä vastuullisuuden teemaa: ekologinen-, taloudellinen- ja sosiaalinen vastuullisuus. Jokaiselle vastuullisuuden teemalle on määritelty tärkeimmät mittarit ja tavoitteet sekä toimintaa ohjaavat periaatteet. Näitä mittareita raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Vuoden 2023 raportoinnissa on hyödynnetty Global Reporting Initiative (GRI) -standardia sekä GRI:n rakennus- ja kiinteistöalan toimialakohtaista liitettä (Construction and Real Estate Sector Supplement, CRESS). Samalla on valmistauduttu SYKillä sovellettavaksi tulevaan EU:n kestävyysraportointisääntelyyn, joka edellyttää kestävyystietojen entistä kattavampaa raportointia toimintakertomuksen yhteydessä. SYKin raportointivelvollisuus alkaa vuoden 2025 toiminnan raportoinnista, ja toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2026 uusien säädösten mukaisesti.

Vuosikertomus 2023 löytyy SYKin verkkosivuilta. Tästä voit ladata itsellesi toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 -dokumentin PDF-tiedoston.

Lataa ja tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin tästä (PDF-tiedosto).

Lisätiedot:

Sanna Sianoja
Toimitusjohtaja
050 351 2207
sanna.sianoja@sykoy.fi


Muut ajankohtaiset

Muut ajankohtaiset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi rakennuttajainsinööri

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle uusi sähköasiantuntija

Sähkötalo Research Hub -hankkeen rakentaminen alkaa kesäkuussa

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos toteutui suunnitellun mukaisesti – varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy