Yhteiskehittämällä kohti tilallisia oivalluksia

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran SYKin vuosikertomuksessa 2021. Tarja Harjula toimii Itä-Suomen yliopistossa 1.4.2022 alkaen toimitilajohtajana.

Itä-Suomen yliopiston Kuopiossa sijaitsevassa Savilahden kampuksessa toteutettiin keväällä 2020 toiminnallisuus- ja synergiatarkastelu. Käyttäjälähtöisen yhteiskehittämisen avulla pystyttiin löytämään uusia ratkaisuja nykyaikaisten työskentely- ja opiskelutilojen luomiseksi. Yksi tunnistetuista ratkaisuista on uusi avartava atrium, joka mahdollistaa monipuoliset tilat erilaisiin tarpeisiin.

Tilankäytön muutokset ohjaavat uuden tekemistä

Savilahden kampuksen toiminnallisuus- ja synergiatarkastelun edeltävä vaihe käynnistyi elokuussa 2019. Tuolloin toteutettiin tilakatselmus myös Canthia-kiinteistön käyttämättömään erikoislaboratoriotilaan. Laboratorion siirryttyä Snellmania rakennukseen kaksi vuotta aiemmin, noin 1 400 m2 käsittävä tila on ollut vailla käyttöä. Samanaikaisesti yliopisto oli aloittanut selvityksen Snellmaniassa sijaitsevien terveystieteiden toimintojen sijoittamiseksi Canthia- ja Mediteknia-rakennuksiin. Suurin siirrettäväksi kaavailtu toiminto oli biolääketiede.

Tilakatselmus synnytti idean opiskelu-HUBista. Nykyinen oppimiskeskus ja sen alapuolella oleva erikoislaboratoriotila yhdistettäisiin 200 m2 laajuisella aukolla. Avaran atriumin kerroksia yhdistäisi tapahtumaportaat ja tilaan muodostuisi laaja monikäyttöopetustila.

– Vaikka kokonaisuudessa olikin monia vaihteita, joita olemme voineet tehdä digitaalisilla alustoilla, oli fyysinen läsnäolo tilassa tärkeä osa tällaisen oivalluksen syntymistä, kertoo SYKin asiakkuuspäällikkö Esko Ollikainen.

Keskiössä synergian tunnistaminen yli laitosrajojen

Keväällä 2020 Savilahden kampukselle toteutettiin toiminnallisuus- ja synergiatarkastelu, jonka tavoitteena oli määrittää yliopistolle ja SYKille yhteinen tilastrategia. Yhteiskehittämistä hyödyntäen toteutettu tarkastelu mahdollisti henkilöstön ja opiskelijoiden osallistamisen prosessiin.

– Yhteiskehittämisessä pidettiin useita työpajoja sekä pop up -tilaisuuksia. Ilahduttavaa oli henkilökunnan ja opiskelijoiden laaja ja innokas osallistuminen, jatkaa Ollikainen

– Suurin riski hankkeen epäonnistumiselle on se, ettei käyttäjiä saada sitoutettua mukaan yhteiskehittämiseen. Oli kuitenkin hienoa havaita Savilahden kampuksella tilojen käyttäjien aktiivinen mukana olo koko prosessissa. Osallistamisen kannalta onkin tärkeää, että käyttäjillä on riittävästi aikaa olla mukana, kertoo johtava kiinteistöpäällikkö Tarja Harjula Itä-Suomen yliopistosta.

Tarkastelun tavoite on varmistaa yliopistolle tarkoituksenmukaiset tulevaisuuden oppimisympäristöt ja työskentelytilat, joissa on huomioitu erilaisten tilankäyttäjien tarpeet niin keskittymistä vaativaan työhön kuin sosiaalisiin kohtaamisiin ja verkostoitumiseen. Tarkastelussa tunnistettiin erilasten resurssien, kuten ihmisten, laitteiden ja tilojen synergiamahdollisuuksia yli laitosrajojen. Modernit viihtyisät tilat lisäävät kampuksen vetovoimaa. Samalla sivutuotteena pystyttiin parantamaan tilatehokkuutta.

Tarkastelusta hankesuunnitteluvaiheeseen

Toiminnallisuus ja synergiatarkastelu valmistui kesäkuussa 2020, jolloin se esiteltiin yliopiston johtoryhmälle. Johtoryhmä oli tarkastelun tulokseen varsin tyytyväinen. Jo syksyllä 2020 oli tarkoitus siirtyä hankesuunnitteluvaiheeseen, mutta pandemian siirsi hankkeen käynnistymistä vuodella.

– Pandemia muutti tapaamme käyttää tiloja, ja sen vuoksi luomme nyt kampusta, jossa huomioidaan tulevaisuuden tilatarpeet, soveltuvuus monipaikkaiseen työhön ja opiskeluun, terveellisyyttä ja turvallisuutta unohtamatta, kuvaa Harjula.

 


Muut referenssit

Muut referenssit

Medisiina A-C:n peruskorjauksen myötä tilat palvelevat tarpeenmukaisesti käyttäjiään

Toimitilat yliopiston yhteydessä vahvistavat yrityksen ja yliopiston välistä yhteistyötä

Peruskorjauksen myötä kirjasto Lähteestä tiedon ja oppimisen avoin keskus

Yhteiskehittämällä kohti tilallisia oivalluksia

© 2024 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy